dnes je 27.9.2022

Input:

Vzor zmluvy o prevádzke dopravného prostriedku

25.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.14.1.1 Vzor zmluvy o prevádzke dopravného prostriedku

JUDr. Jozef Jaško; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


ZMLUVA O PREVÁDZKE DOPRAVNÉHO PROSTRIEDKU

uzavretá podľa § 638 a nasl. ObchZ.

medzi

Prevádzkovateľ dopravného prostriedku:

Obchodné meno: ........................................................................

Sídlo: ..........................................................................................

Zastúpený: meno, priezvisko štatutárny orgán, alt. splnomocnený zástupca: ............. .

Bankové spojenie: IBAN SK................................... v peňažnom ústave: ..................

IČO: ............................................................................................

DIČ: ............................................................................................

IČ DPH: