dnes je 25.3.2023

Aktuálne vzorové zmluvy a právne podania
Produkt manažér

Vážený čitateľ,

v najnovšej aktualizácii on-line knihy Aktuálne vzorové zmluvy a právne podania Vám opäť prinášame aktualizácie vzorov a právnych podaní.

Vedeli ste napríklad, že?

Od 1.11.2022 je zmena v pracovných zmluvách a pracovnoprávnej problematike. Podľa § 17 ods. 1 Zákonníka práce sa zamestnanec nemôže vopred vzdať svojich práv. Takéto vzdanie sa vopred by bolo absolútne neplatné. Išlo by o prípad, ak by sa zamestnanec vopred právnym úkonom (napr. v pracovnej zmluve) vzdal napr. práva na výpoveď – vopred by vyhlásil, že nevyužije možnosť skončiť pracovný pomer výpoveďou.

Pri uzatváraní pracovnej zmluvy sa musí rešpektovať niekoľko princípov:

 • právny úkon sa musí urobiť slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne,
 • predmetom právneho úkonu nemôže byť nemožné plnenie,
 • právny úkon nie je neplatný pre chyby v písaní a počítaní, ak je jeho význam nepochybný,
 •  pracovnú zmluvu možno uzatvoriť len s osobou, ktorá má spôsobilosť na právne úkony,
  neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom.


Čo je nové v knihe?

Právna úprava pracovnej zmluvy
Vzor pracovnej zmluvy na dobu určitú
Vzor pracovnej zmluvy na dobu neurčitú
Právna úprava dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
Právna úprava dohody o vykonaní práce
Vzor dohody o vykonaní práce
Právna úprava dohôd o brigádnickej práci študentov a dohôd o pracovnej činnosti
Vzor dohody o brigádnickej práci študentov
Právna úprava všeobecnej zodpovednosti zamestnanca za škodu
Vzor žiadosti o náhradu škody spôsobenej zamestnancom z nedbanlivosti
Právna úprava dohody o hmotnej zodpovednosti
Vzor dohody o hmotnej zodpovednosti
Vzor žiadosti zamestnanca o vykonanie inventarizácie
Právna úprava interných predpisov zamestnávateľa a vnútropodnikových normatívnych aktov
Vzor pracovného poriadku
Právna úprava informačnej povinnosti v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa
Právna úprava sociálnej politiky zamestnávateľa
Právna úprava dohôd o zvyšovaní kvalifikácie
Vzor dohody o zvýšení kvalifikácie
Právna úprava dohody o prehĺbení kvalifikácie
Vzor dohody o prehĺbení kvalifikácie
Právna úprava zabezpečenia práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov
Vzor vyhlásenia o ručení
Vzor dohody o zrážkach zo mzdy
Právna úprava okamžitého skončenia pracovného pomeru
Vzor návrhu na skončenie pracovného pomeru dohodou zo strany zamestnanca
Vzor dohody o skončení pracovného pomeru (§ 60 Zákonníka práce)
Právna úprava skončenia pracovného pomeru výpoveďou
Vzor výpovede zo strany zamestnanca (§ 67 Zákonníka práce)
Vzor výpovede zo strany zamestnávateľa z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny (§ 63 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce)
Vzor žaloby o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa (§ 77 a nasl. Zákonníka práce)
Vzor ponuky uzavrieť dodatok k pracovnej zmluve (§ 63 ods. 2 Zákonníka práce)
Vzor výpovede zo strany zamestnávateľa z dôvodu zrušenia zamestnávateľa (§ 63 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce)
Vzor výpovede zo strany zamestnávateľa z dôvodu nezodpovedajúcej kvalifikácie § 63 ods. 1 písm. d) Zákonníka práce
Judikatúra z oblasti pracovnoprávnych vzťahov - skončenie pracovného pomeru

Prepracovaná odborná on-line kniha Aktuálne vzorové zmluvy a právne podania Vám pomôže pri práci so vzormi zmlúv a právnymi podaniami. Obsahuje množstvo odborných rád, ktoré Vám pripravili odborníci z praxe, aby poukázali na najčastejšie chyby, ktoré sa pri svojej činnosti potrebujete.

V on-line príručke nájdete výstižné a zrozumiteľné spracovanie právnej úpravy zmlúv a právnych podaní platných v SR, práva a povinnosti zmluvných strán vystupujúcich v jednotlivých právnych vzťahoch.

Výklad právnej úpravy Vám pomôže ľahko a presne sa orientovať v danej problematike, pričom vzory Vám ušetria čas, financie a starosti spojené s hľadaním správnych a presných znení zmlúv a právnych podaní.

Prepracovaná odborná on-line kniha Aktuálne vzorové zmluvy a právne podania Vám pomôže pri práci so vzormi zmlúv a právnymi podaniami. Obsahuje množstvo odborných rád, ktoré Vám pripravili odborníci z praxe, aby poukázali na najčastejšie chyby, ktoré sa pri svojej činnosti potrebujete.

S pozdravom


Claudia Frindtová

Čo nájdete v online knihe?

 • Zmluvy a vybrané právne podania podľa obchodného zákonníka - zmluva o uzavretí budúcej zmluvy, kúpna zmluva, zmluva o dielo, mandátna zmluva, zmluva o kúpe prenajatej veci, zmluva o úvere
 • Zmluvy a vybrané právne podania podľa občianskeho zákonníka - zmluva o uzavretí budúcej zmluvy, odstúpenie zmluvy, kúpna zmluva, zmluva o dielo, darovacia zmluva, príkazná zmluva, sprostredkovateľská zmluva, zmluva o nájme nebytových priestorov
 • Zmluvy a vybrané právne podania podľa zákonníka práce - vznik pracovného pomeru, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, zodpovednosť zamestnanca, dohoda o hmotnej zodpovednosti, interné predpisy zamestnávateľa a vnútropodnikové právne akty, skončenie pracovného pomeru
 • Zmluvy a vybrané právne podania obchodných spoločností - verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť
 • Vybrané podania v súdnom konaní a podľa osobitných predpisov – podania pred začatím súdneho konania, podania na začatie súdneho konania, riadne a mimoriadne opravné prostriedky, správne súdnictvo, daňové konanie, exekučné konanie, katastrálne konanie, konkurzné a reštrukturalizačné konanie, stavebné konanie


Čo získate s on-line knihou?

 • Nové spracovanie právnej úpravy - výstižné a zrozumiteľné, obohatené a rozšírené o náležitosti jednotlivých zmlúv a podaní, práva a povinnosti zmluvných strán.
 • Prehľadný postup krokov pri uzatváraní zmlúv.
 • Odporúčania a rady, čomu sa vyhnúť pri podpise zmluvy.
 • Upozornenia z praxe na najčastejšie chyby.
 • Zmluvné strany ich práva a povinnosti.
 • Praktické modifikácie zmlúv a právnych podaní.
 • Vzory jednoducho vyplníte vytlačíte a sú ihneď použiteľné v praxi.
 • Pri vybraných typoch vzorov zmlúv je uvedená i judikatúra, ktorá vám môže pomôcť lepšie sa orientovať v tejto problematike.

Autorský kolektív

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.
JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Advokát zapísaný v zozname advokátov slovenskej advokátskej komory. Pôsobí ako pedagóg na Právnickej Fakulte Trnavskej univerzity, kde vedie semináre na Katedre občianskeho a obchodného práva so zameraním na obchodný zákonník..

Ďalší autori

 • JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.
 • JUDr. Július Fíger
 • doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
 • JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
 • JUDr. Anna Peťovská, PhD.
 • JUDr. Zuzana Bartová
 • JUDr. Igor Zbojan, PhD.
 • JUDr. Andrea Kubányiová
 • JUDr. Viktória Nagyová Tenkač
 • JUDr. Mária Malíková
 • JUDr. Lucia Danišovičová
 • JUDr. Vladislav Mičatek
 • JUDr. Jozef Jaško
 • JUDr. Ivan Solej

Spokojní zákazníci online knihy

"Vo svojej práci sa pomerne často venujem príprave zmlúv. Vzory od vydavateľstva Verlag Dashöfer sú pre mňa výraznou pomocou, ušetrím množstvo času."
Daniela K., Bratislava


"Páči sa mi prehľadné usporiadanie jednotlivých zmlúv podľa oblastí, do ktorých patria. Dielo odoberám štvrtý rok. Zatiaľ som nemala problém nájsť to, čo som potrebovala."
Zuzana B., Senica


"Portál využívam niekoľkokrát za mesiac, ale vždy v ňom nájdem vzor, ktorý práve potrebujem. Už mi viackrát pomohol." 
Tomáš S., Poprad

 
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Momentálne nie je k dispozícii žiadny webinár otázok a odpovedí, čoskoro však budú vypísané nové.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
27.3.2023 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 22.9.2022
1 EUR0,99 USD (-0)
1 EUR0,87 GBP (-0)
1 EUR4,75 PLN (+0,03)
1 EUR24,64 CZK (+0,09)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR do 31.8.2022

Opatrenie č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

6,00 €

12 - 18 hodín

9,00 €

nad 18 hodín

13,70 €

Stravné v SR od 1.9.2022

Opatrenie č. 281/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,40 €
12 - 18 hodín 9,60 €
nad 18 hodín 14,50 €

 

ostatné
VESTNÍKY MINISTERSTIEV