dnes je 27.9.2022

Input:

Vzor zasielateľskej zmluvy

15.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.11.1.1 Vzor zasielateľskej zmluvy

JUDr. Jozef Jaško; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. ; Mgr. Viliam Poništ, PhD.

Stiahnuť dokument


ZASIELATELSKÁ ZMLUVA

uzavretá podľa § 601 a nasl. ObchZ. medzi

Príkazca:

Obchodné meno: ....................................................................................

Sídlo: ......................................................................................................

Zastúpený: ..............................................................................................

Bankové spojenie: peňažný ústav: .... číslo účtu: IBAN SK.........................

IČO: .......................................................................................................

DIČ: .......................................................................................................

IČ DPH: ......................

Zapísaný v