dnes je 25.3.2023

Input:

Vzor dohody o pristúpení k záväzku

30.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.19.3.1 Vzor dohody o pristúpení k záväzku

JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť dokument


Dohoda o pristúpení k záväzku

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 533 Občianskeho zákonníka

medzi:

Veriteľom:

Meno a priezvisko: ...........................................................

Bydlisko: ..........................................................................

Dátum narodenia: .............................................................

Rodné číslo: ......................................................................

Číslo OP: ..........................................................................

(ďalej ako „veriteľ“)

a

Pristupujúcim dlžníkom:

Meno a priezvisko: ...........................................................

Bydlisko: