dnes je 27.9.2022

Input:

Vzor dohody o odpustení dlhu

8.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.16.1.2 Vzor dohody o odpustení dlhu

JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor


Dohoda o odpustení dlhu

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 574 Občianskeho zákonníka

medzi

Veriteľom:

Meno a priezvisko: ..................................................

Bydlisko: ..................................................................

Dátum narodenia: .....................................................

Rodné číslo: .............................................................

Číslo OP: ..................................................................

(ďalej len „veriteľ“)

a

Dlžníkom:

Meno a priezvisko: ..................................................

Bydlisko: ..................................................................

Dátum narodenia: .....................................................

Rodné číslo: