dnes je 14.8.2022

Input:

Právna úprava zmluvy o skladovaní

28.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.16.1 Právna úprava zmluvy o skladovaní

JUDr. Jozef Jaško; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Právna úprava zmluvy o skladovaní je obsiahnutá v § 527 až § 535 ObchZ (Obchodného zákonníka). Pre platnosť zmluvy sa nevyžaduje písomná forma. Skladovateľ i ukladateľ musia byť podnikateľmi. V prípade, ak by išlo o vzťah na jednej strane medzi podnikateľom a na druhej strane nepodnikateľom, išlo by o zmluvu podľa Občianskeho zákonníka. Ak by zmluvné strany chceli v takomto prípade postupovať podľa Obchodného zákonníka, tak by sa museli dohodnúť v súlade s § 262 Obchodného zákonníka, že ich právny vzťah sa bude spravovať jeho ustanoveniami.

Zmluvou o skladovaní sa skladovateľ zaväzuje prevziať vec, aby ju uložil a opatroval, a ukladateľ sa zaväzuje zaplatiť mu za to odplatu, tzv. skladné, čo je podstatnou časťou zmluvy. Pre platnosť zmluvy o skladovaní sa nevyžaduje, aby sa v nej