dnes je 25.3.2023

Input:

Námietka zaujatosti sudcu

25.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.11.1 Námietka zaujatosti sudcu

JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM.

Stiahnuť vzor


Okresný súd ............................................

.............................................................

.............................................................

V .................... dňa ................

NÁMIETKA zaujatosti

sudcu JUDr. ........................ sp. zn. ....................... vo veci žalobcu ................... proti žalovanému .................... o určenie vlastníckeho práva k bytu

V hore uvedenom spore vznášam námietku zaujatosti voči konajúcemu sudcovi JUDr. .......................... z dôvodu jeho pomeru k prerokovávanej veci.

Predmetom sporu je určenie vlastníckeho práva k bytu v ......................, na ulici ............, číslo ......, zapísanom na Liste vlastníctva č. .... katastra nehnuteľnosti vedenom