dnes je 22.6.2021

Input:

Zmluva o nájme parkovacieho miesta

24.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.28 Zmluva o nájme parkovacieho miesta

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor

Zmluva o nájme parkovacieho miesta uzavretá medzi

......................................... (meno, priezvisko)

a

......................................... (meno, priezvisko)

I.

Zmluvné strany

1.1 ........................ (meno, priezvisko, rodné meno)

............................... adresa s trvalým pobytom

rodné číslo: ..................

číslo občianskeho preukazu

občan Slovenskej republiky

ďalej ako “ prenajímateľ“

a

1.2........................ (meno, priezvisko, rodné meno)

................................adresa s trvalým pobytom ...........................

rodné číslo: ............

číslo občianskeho preukazu

občan Slovenskej republiky

ďalej ako „nájomca“

uzavreli dnešného dňa v súlade s ustanovením § 51 OZ Občianskeho zákonníka túto zmluvu o nájme parkovacieho miesta v garáži bytového domu v Bratislave, na Voňavej ul. 51.

II.

Preambula - účel nájmu

2.1 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom parkovacieho miesta v garáži pri obytnom dome v Bratislave, na Voňavej ul. č. 51, ktorý chce parkovacie miesto prenajať. Nájomca je záujemca na prenájom parkovacieho miesta vo vlastníctve prenajímateľa.

III.

Predmet zmluvy

Je prenájom parkovacieho miesta v garáži pri obytnom dome v Bratislave, Voňavá ul. č. 51, ktorého vlastníctvo prenajímateľ preukazuje Listom vlastníctva č. ... vydaným dňa .... Okresným úradom katastrálnym odborom na pozemku parcelného čísla ... zastavaná plocha. Parkovacie miesto v garáži má výmeru 20 m2.

IV.

Doba nájmu

Zmluvné strany sa dohodli, že nájom parkovacieho miesta v garáži vzniká 1. decembra 2019. Zmluvné strany sa dohodli na dobe nájmu na dobu určitú do 1. decembra 2021. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade záujmu nájomcu môže dôjsť k predĺženiu doby nájmu za predpokladu, že nájomca oznámi svoj úmysel pokračovať v nájme najneskôr do 14 dní pred ukončením dohodnutej doby nájmu. Následne prenajímateľ do 5 dní od doručenia žiadosti o predĺženie doby nájmu oznámi nájomcovi súhlas s predĺžením nájmu s tým, že prenajímateľ vypracuje dodatok k zmluve o nájme parkovacieho miesta.

V.

Výška nájomného

Zmluvné strany dohodli mesačné nájomné za užívanie garáže vo výške ..... € . Nájomné je splatné do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca. Prvé nájomné je nájomca povinný zaplatiť najneskôr do 30. novembra 2019 v hotovosti alebo na účet prenajímateľa v Slovenskej sporiteľni číslo účtu IBAN SK .................... . Platba na účet sa považuje za zaplatenú pripísaním na účet prenajímateľa.

VI.

Práva a povinnosti zmluvných strán

Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi predmet nájmu vyčistený, vyprázdnený od všetkých predmetov sa v garáži vyskytujúcich. O prevzatí parkovacieho miesta v garáži zmluvné strany spíšu zápisnicu, v ktorej uvedú dátum prevzatia predmetu nájmu, jeho stav. Nájomca uvedie prípadné výhrady priamo v zápisnici.

Prenajímateľ týmto prehlasuje, že daň z nehnuteľností riadne platí a nemá žiadne nedoplatky. Platenie dane z nehnuteľnosti bude povinnosťou prenajímateľa.

Nájomca berie na vedomie, že užívanie jednotlivých parkovacích miest v garážach pri obytnom dome v Bratislave, Voňavá č. 51 sa spravuje podmienkami užívania dohodnutých v zmluve o správe domu a nebytových priestorov, ktorými sa bude spravovať. Nájomca je povinný tieto podmienky garážovania na parkovacom mieste dodržiavať.

Nájomca sa zaväzuje, že prípadné zistené nedostatky pri užívaní parkovacieho miesta v garáži bez zbytočného odkladu oznámi prenajímateľovi so žiadosťou o ich