Input:

Zmluva o nájme parkovacieho miesta

27.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.28 Zmluva o nájme parkovacieho miesta

JUDr. Alexander Škrinár, CSc

Stiahnuť vzor


Zmluva o nájme parkovacieho miesta uzavretá medzi

.........................................( meno, priezvisko)

a

.........................................( meno, priezvisko )

I.

Zmluvné strany

1.1 ........................ (meno, priezvisko, rodné meno)

...............................adresa .s trvalým pobytom .........................................................

rodné číslo: ............

číslo Občianskeho preukazu

občan Slovenskej republiky

ďalej ako ” prenajímateľ”

a

1.2........................ (meno, priezvisko, rodné meno)

................................adresa s trvalým pobytom ...........................

rodné číslo: ............

číslo Občianskeho preukazu

občan Slovenskej republiky

ďalej ako ”nájomca ľ”

uzavreli dnešného dňa v súlade s ustanovením § 51 Občianskeho zákonníka túto zmluvu o nájme parkovacieho miesta v garáži bytového domu v Bratislave, na Voňavej ul. 51

II.

Preambula -účel nájmu

2.1 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom parkovacieho miesta v garáži pri obytnom dome v Bratislave, na Voňavej ul. č. 51, ktorý chce parkovacie miesto prenajať. Nájomca je záujemca na prenájom parkovacieho miesta vo vlastníctve prenajímateľa.

III.

Predmet zmluvy

je prenájom parkovacieho miesta v garáži pri obytnom dome v Bratislave, Voňavá ul. č. 51, ktorého vlastníctvo prenajímateľ preukazuje Listom vlastníctva č. ... vydaným dňa .... Okresným úradom katastrálnym odborom na pozemku parcelného čísla ... zastavaná plocha. Parkovacie miesto v garáži má výmeru 20 m2.

IV.

Doba nájmu

Zmluvné strany sa dohodli že nájom parkovacieho miesta v garáži vzniká 1. decembra 2018. Zmluvné strany sa dohodli na dobe nájmu na dobu určitú do 1. decembra 2020. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade záujmu nájomcu môže dôjsť k predĺženiu doby nájmu za predpokladu, že nájomca oznámi svoj úmysel pokračovať v nájme najneskôr do 14 dní pred ukončením dohodnutej doby nájmu. Následne prenajímateľ do 5 dní od doručenia žiadosti o predĺženie doby nájmu oznámi nájomcovi súhlas s predĺžením nájmu s tým, že prenajímateľ vypracuje dodatok k zmluve o nájme parkovacieho miesta.

V.

Výška nájomného

Zmluvné strany dohodli mesačné nájomné za užívanie garáže vo výške ..... eur. Nájomné je splatné do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca. Prvé nájomné je nájomca povinný zaplatiť najneskôr do 30. novembra 2018 v hotovosti alebo na účet prenajímateľa v Slovenskej sporiteľni číslo účtu IBAN SK ....................

VI.

Práva a povinnosti zmluvných strán

Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi predmet nájmu vyčistený, vyprázdnený od všetkých predmetov sa v garáži vyskytujúcich. O prevzatí parkovacieho miesta v garáži zmluvné strany spíšu zápisnicu, v ktorej uvedú dátum prevzatia predmetu nájmu, jeho stav. Nájomca uvedie prípadné výhrady priamo v zápisnici.

Prenajímateľ týmto prehlasuje, že daň z nehnuteľností riadne platí a nemá žiadne nedoplatky. Platenie dane z nehnuteľnosti bude povinnosťou prenajímateľa.

Nájomca berie na vedomie, že užívanie jednotlivých parkovacích miest v garážach pri obytnom dome v Bratislave, Voňavá č. 51 sa spravuje podmienkami užívania dohodnutých v zmluve o správe domu a nebytových priestorov, ktorými sa bude spravovať. Nájomca je povinný tieto podmienky garážovania na parkovacom mieste dodržiavať.

Nájomca sa zaväzuje, že prípadné zistené nedostatky pri užívaní parkovacieho miesta v garáži bez zbytočného odkladu oznámi prenajímateľovi so žiadosťou o ich odstránenie.

Nájomca je povinný sa

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: