Input:

Vzor zmluvy o zriadení vecného bremena

10.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.10.1.1 Vzor zmluvy o zriadení vecného bremena

JUDr. Viktória Nagyová Tenkáč, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor


ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA

uzavretá podľa ustanovenia § 151n a nasl. OZ

(zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov)
medzi

Povinným z vecného bremena:

Meno, priezvisko, titul: .................................................
Rodné číslo: ................................................................
Dátum narodenia: ........................................................
Trvalé bydlisko: ...........................................................
Štátna príslušnosť:........................................................  

(ďalej len „povinný z vecného bremena“)

a

Oprávnený z vecného bremena:

Meno, priezvisko, titul: .................................................
Rodné číslo:.................................................................
Dátum narodenia: ........................................................
Trvalé bydlisko: ...........................................................
Štátna príslušnosť: .......................................................  

(ďalej len „ oprávnený z vecného bremena“)

,ktorí sa dohodli na uzavretí tejto zmluvy o zriadení vecného bremena

(ďalej len „zmluva“)

I.
Východiská zmluvy

Povinný z vecného bremena je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti:

  1. pozemku parcelné číslo .................., parcela registra „C“, druh pozemku: zastavaná plocha o výmere ....................... m2,
  2. pozemku parcelné číslo ........................., parcela registra „C“, druh pozemku: zastavaná plocha o výmere .................. m2,

ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva číslo ......................., pre obec: ......................., katastrálne územie ........................, na Okresnom úrade, katastrálnom odbore.................................. (ďalej len „nehnuteľnosť“). List vlastníctva číslo ....................... uvedený v predchádzajúcej vete je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako jej príloha číslo 1.

Oprávnený z vecného bremena je vlastníkom nehnuteľnosti – pozemku parcelné číslo ................., parcela registra „C“, druh pozemku: .................................. o výmere ... m2, ktorá je zapísaná v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva číslo ..............., pre obec: ......................, katastrálne územie ...................................., na Okresnom úrade, katastrálnom odbore.......................... (ďalej len „pozemok“). List vlastníctva číslo ............... uvedený v predchádzajúcej vete je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako jej príloha číslo .....

II.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zriadenie vecného bremena v prospech pozemku, vlastníkom ktorého je oprávnený z vecného bremena, spočívajúce v práve prechodu a prejazdu cez nehnuteľnosť, a to v rozsahu vyznačenom na geometrickom pláne špecifikovanom v čl. II. ods. 2. tejto zmluvy (ďalej len „vecné bremeno“), to všetko za podmienok stanovených v tejto zmluve.

Rozsah vecného bremena je vyznačený na geometrickom pláne číslo ........................., ktorý je vypracovaný Ing. ............................... dňa ...................... a osvedčený Okresným úradom, katastrálnym odborom ........................... dňa ......................... pod číslom ........................ Geometrický plán uvedený v predchádzajúcej vete je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako jej príloha číslo 3.

Podpisom tejto zmluvy oprávnený z vecného bremena vyhlasuje, že súhlasí so zriadením vecného bremena. Povinný z vecného bremena sa zaväzuje právo oprávneného z vecného bremena trpieť.

Zmluvné strany sa výslovne

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: