dnes je 22.6.2021

Input:

Vzor zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy

27.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.1.1 Vzor zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor

ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY

uzavretá podľa § 289 ObchZ

medzi

Budúcim predávajúcim:

Obchodné meno: ........................................................ (napríklad predávajúcim)
Sídlo: ......................................................................................................
Zastúpený: .............................................................................................
Bankové spojenie číslo účtu: IBAN SK............ v peňažnom ústave .... IČO: .......................................................................................................
DIČ: ........................................................................................................
IČ DPH........................alt. nie je platiteľom DPH

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu ...., Oddiel ....
Vložka číslo: ............................................................................................

(ďalej len „budúci predávajúci”)

a

Budúcim kupujúcim:

Obchodné meno: ........................................................ (napríklad kupujúcim)
Sídlo: ......................................................................................................
Zastúpený: .............................................................................................
Bankové spojenie: IBAN SK............ v peňažnom ústave ..............................
IČO: .......................................................................................................
DIČ: ........................................................................................................
IČ DPH.................... alt. nie je platiteľom DPH

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu ...., Oddiel ....
Vložka číslo : ............................................................................................

(ďalej len „budúci kupujúci”)

I. 
Účel zmluvy

Účelom tejto zmluvy je zabezpečiť spoluprácu zmluvných strán pri uzavretí budúcej kúpnej zmluvy na dodávku komponentov na výrobu automatických práčok pre kupujúceho.

II. 
Predmet zmluvy o budúcej zmluve

Budúci predávajúci........... sa zaväzuje budúcemu kupujúcemu..........., že uzavrie s ním kúpnu zmluvu v lehote do ......................... mesiacov od uzavretia tejto zmluvy. Podmienkou na uzavretie zmluvy je podanie výzvy na uzavretie zmluvy oprávnenou osobou, ktorú musí podať najneskôr do ............. . Zmluvné strany sa zaväzujú, že budúcu kúpnu zmluvu uzavrú do 14 dní od doručenia výzvy na uzavretie zmluvy.

Oprávnenie podať návrh budúcej kúpnej zmluvy na základe tejto zmluvy má budúci kupujúci.

(Alternatíva: Záväzok uzavrieť budúcu kúpnu zmluvu majú budúci predávajúci aj budúci kupujúci, ktorí sú oprávnenými subjektmi na podanie návrhu na uzavretie budúcej kúpnej zmluvy.)

V prípade, že budúci kupujúci v dohodnutej lehote nevyzve zaviazanú stranu na uzavretie budúcej zmluvy, záväzok na jej uzavretie zaniká.

III. 
Predmet budúcej zmluvy

Predmetom budúcej kúpnej zmluvy je dodávka komponentov na výrobu automatických práčok s týmto členením .................. kusov ...................(uviesť predmet, vlastnosti, vyhotovenie). Kupujúci súhlasí s kúpnou cenou za jednotlivé komponenty podľa katalógu a cenníka predávajúceho

(Alternatíva: Dohodne sa spôsob určenia ceny.)

IV. 
Miesto, čas a spôsob plnenia

Zmluvné strany sa zaväzujú, že okrem dohodnutého predmetu zmluvy budú riešiť aj otázky:

  • miesta a času plnenia predmetu zmluvy,

  • spôsobu splnenia – železničná preprava dopravcom ........., prípadne kamiónovou prepravou,

  • prevodu vlastníckeho práva získaním oprávnenia disponovať so zásielkou.

Zmluvné strany sa zaväzujú dohodnúť doplnenie uzavretej zmluvy na predmet budúcej zmluvy do 14 dní od jej uzavretia.

V. 
Obsah zmluvy

  1. Zmluvné strany sa dohodli, že ak nedôjde medzi nimi k dohode o predmete budúcej zmluvy, určí obsah zmluvy tretia osoba pán ....................... (meno, priezvisko, bytom) alebo všeobecný súd.
  2. Zmluvné strany sa dohodli, že uzavretá budúca kúpna zmluva sa doplní o otázky upravené v článku III. Ak nedôjde k dohode o chýbajúcom obsahu zmluvy, určí ho súd alebo tretia osoba pán ............ (meno, priezvisko, bytom).

(Alternatíva: Zmluvné strany sa dohodli, že ak nedosiahnu dohodu o nepodstatných náležitostiach uvedených v článku IV., nebude to mať vplyv na platnosť uzavretej zmluvy.)

Budúci predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť budúcemu kupujúcemu zmenu okolností predpokladaných pri vzniku zmluvy o budúcej zmluve, ktoré predstavujú prekážku, pre ktorú nemožno rozumne požadovať od predávajúceho, aby splnil svoj záväzok uzavrieť budúcu zmluvu.

VI. 
Vzájomné spolupôsobenie

Budúci kupujúci sa zaväzuje, že poskytne budúcemu predávajúcemu pokyny, výkresy, presnú špecifikáciu jednotlivých druhov požadovaných komponentov v lehote do ........... od uzavretia tejto zmluvy.

Budúci predávajúci sa zaväzuje priebežne informovať budúceho kupujúceho o zmenách výrobných možností svojich subdodávateľov alebo o iných prekážkach, ktoré by mohli mať vplyv na uzavretie budúcej kúpnej zmluvy. Informačnú povinnosť má budúci predávajúci bez zbytočného odkladu, ako sa