dnes je 1.8.2021

Input:

Vzor zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy

16.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.1.1 Vzor zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy

JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE

uzatvorená v zmysle § 50a Občianskeho zákonníka 
medzi

Budúcim predávajúcim:

Obchodné meno: ...........................................................................................

Sídlo: ...........................................................................................................

Zastúpený: ...................................................................................................

Bankové spojenie: číslo účtu:......... IBAN: SK96 ........... v peňažnom ústave:..........

IČO: ............................................................................................................

DIČ: ............................................................................................................

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu ......Oddiel: ......... Vložka číslo:.......

(ďalej len „budúci predávajúci“)

a

Budúcim kupujúcim:

Meno, priezvisko, titul: .....................................................................................

Rodné číslo: ...................................................................................................

Dátum narodenia: ...........................................................................................

Číslo občianskeho preukazu: ..............................................................................

Trvalé bydlisko: ...............................................................................................

Štátna príslušnosť: ...........................................................................................

(ďalej len „budúci kupujúci“)

I. 
Predmet zmluvy o budúcej zmluve

Predmetom tejto zmluvy je záväzok zmluvných strán najneskôr do ...................... uzavrieť na základe výzvy budúceho predávajúceho kúpnu zmluvu, a to v presnom znení obsiahnutom nižšie. Účelom kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti pozemku registra „C“ parc. č. ............... druh pozemku ........... o výmere ...........m2 v kat. území ............., obec ............. okres .............. vedené na LV č. ............ vydanom Okresný úradom, katastrálnym odborom ........... vo vlastníctve budúceho predávajúceho na budúceho kupujúceho.

Znenie kúpnej zmluvy:

Kúpna zmluva

uzatvorená v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka 
medzi

Predávajúcim:

Obchodné meno: ..............................................................................................

Sídlo: .............................................................................................................

Zastúpený: ......................................................................................................

Bankové spojenie: číslo účtu: ............ IBAN: SK54 ............ v peňažnom ústave:.........

IČO: ...............................................................................................................

DIČ: ................................................................................................................

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu ....... Oddiel: ....... Vložka číslo: ...........

(ďalej len „predávajúci“)

a

Kupujúcim:

Meno, priezvisko, titul: ......................................................................................

Rodné číslo: .....................................................................................................

Číslo občianskeho preukazu: ...............................................................................

Dátum narodenia: ............................................................................................

Trvalé bydlisko: ...............................................................................................

Štátna príslušnosť: ...........................................................................................

 

(ďalej len „kupujúci“)

Článok I. 
Predmet zmluvy

Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – pozemku registra „C“ parc. č. .................... – druh pozemku ............ o výmere .................... m2, ktorý sa nachádza v kat. úz. ............, obec ............., okres ............ a ktorý je vedený Okresným úradom, katastrálnym odborom ................., na LV č. ................. vo vlastníctve predávajúceho (ďalej len predmet kúpy).

Predávajúci predáva touto zmluvou predmet kúpy kupujúcemu a kupujúci ho nadobúda do svojho výlučného vlastníctva. Kupujúci sa zároveň zaväzuje uhradiť predávajúcemu za predmet kúpy kúpnu cenu vo výške a za podmienok podľa tejto zmluvy.

Článok II. 
Kúpna cena a jej splatnosť

Kúpna cena je určená dohodou zmluvných strán na sumu ................€ (slovom .......................... eur).

Kúpna cena bude vyplatená v deň podpisu tejto kúpnej zmluvy bezhotovostne na účet predávajúceho.

Článok III. 
Osobitné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že stav predmetu kúpy mu je známy z osobnej obhliadky a nadobúda ho v stave, ako stojí a leží. Kupujúci si nevymienil žiadne osobitné vlastnosti v súvislosti s predmetom kúpy.

Predávajúci prehlasuje, že predmet kúpy nemá žiadne chyby alebo nedostatky, ktoré by bránili tomu, aby sa mohol riadne užívať a že nevyhnutne nevyžaduje žiadne zásadné opravy či úpravy.

Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v deň uzatvorenia tejto kúpnej zmluvy, pričom týmto dňom je kupujúci oprávnený predmet kúpy užívať. Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy vyprataný.

Predávajúci prehlasuje, že na predmete kúpy neviaznu žiadne dlhy, ťarchy, vecné bremená, predkupné práva či iné práva tretích osôb, ktoré by mohli obmedziť predávajúceho s nakladaním s predmetom kúpy.

Predávajúci prehlasuje, že neuzavrel žiadne zmluvy o budúcej zmluve alebo iné zmluvy s odkladacou podmienkou s tretími osobami a že nedal akékoľvek iné prísľuby, ktoré by boli právne vymožiteľné, ktorých obsahom by bolo založenie akýchkoľvek právnych vzťahov smerujúcich k obmedzeniam s nakladaním s predmetom kúpy.

Zmluvné strany sú si vedomé, že k prevodu vlastníckeho práva dôjde až právoplatnosťou rozhodnutia Okresného úradu, katastrálneho odboru ............ o povolení vkladu vlastníctva k predmetu