dnes je 1.8.2021

Input:

Vzor zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o postúpení pohľadávky

17.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.1.2 Vzor zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o postúpení pohľadávky

JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


Zmluva o budúcej zmluve

zatvorená v zmysle § 50a Občianskeho zákonníka

medzi zmluvnými stranami:

Budúci postupca:

Obchodné meno: ...............................................................................................

Sídlo: .................................................................................................................

Zastúpený: ...........................................................................................................

Bankové spojenie: číslo účtu: ............ IBAN: SK65 ................ v peňažnom ústave:.....

IČO: .................................................................................................................

DIČ: .................................................................................................................

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu ............... Oddiel: ...... Vložka číslo:......

(ďalej len „budúci postupca “)

a

Budúci postupník:

Meno, priezvisko, titul: ....................................................................................

Rodné číslo: ...................................................................................................

Dátum narodenia: ..........................................................................................

Číslo občianskeho preukazu: ............................................................................

Trvalé bydlisko: ..............................................................................................

Štátna príslušnosť: ..........................................................................................

(ďalej len „budúci postupník“)

I.

Predmet zmluvy o budúcej zmluve

Budúci postupca je veriteľom pohľadávky:

Vo výške: ................ eur s príslušenstvom ...........................................

Voči dlžníkovi: ...........................................................................................

So splatnosťou: ................

Zmluvné strany sa dohodli, že najneskôr do ................... uzavrú zmluvu o postúpení pohľadávky s nasledovnými náležitosťami:

- zmluvné strany:

1. postupca:

obchodné meno ..........................................................,

sídlo .............................................................................,

IČO .............................................................................

2. postupník:

obchodné meno ..........................................................,

sídlo .............................................................................,

IČO: .............................................................................,

- pohľadávka špecifikovaná v čl. I. ods. 1 tejto zmluvy o budúcej zmluve,

- odplata .................. eur.

II.

Práva a povinnosti zmluvných strán

Budúci postupca je v lehote dojednanej v čl. I. ods. 2 tejto zmluvy povinný vyzvať budúceho postupníka na uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávky.