Input:

Vzor zmluvy o prevzatí dlhu

16.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.19.2.1 Vzor zmluvy o prevzatí dlhu

JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor


Zmluva o prevzatí dlhu

uzatvorená v zmysle § 531 ods. 1 Občianskeho zákonníka

medzi:

Dlžníkom:

Meno a priezvisko: ...........................................................

Bydlisko: ........................................................................

Dátum narodenia: ..........................................................

(ďalej ako „dlžník”)

a

Preberajúcim dlžníkom:

Meno a priezvisko: ..........................................................

Bydlisko: ........................................................................

Dátum narodenia: ...........................................................

(ďalej ako „preberajúci dlžník”)

(ďalej spolu len „zmluvné strany”)

I.

Úvodné ustanovenia

Dlžník má dlh voči veriteľovi – spoločnosti s obchodným menom: ........................., so sídlom: .........................., IČO: ......................, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu ......................., odd. ......, vl. č. .......... (ďalej len „veriteľ”) vo výške: .................... Eur, slovom ............................... Eur (ďalej len „dlh”). Dlh dlžníka voči veriteľovi vznikol titulom vykonania zemných a výkopových prác zo strany veriteľa v prospech dlžníka ako cena za dielo v zmysle zmluvy o dielo na vykonanie zemných a výkopových prác, ktorá bola uzavretá medzi veriteľom ako zhotoviteľom diela a dlžníkom ako objednávateľom dňa: .............. Dlh sa stal splatný dňa: ...............

II.

Prevzatie dlhu

Preberajúci dlžník týmto preberá od dlžníka dlh špecifikovaný v čl. I. tejto zmluvy a prevzatím dlhu nastupuje v celom rozsahu na miesto dlžníka.

Preberajúci dlžník však s dlhom nepreberá žiadne iné záväzky alebo dlhy zodpovedajúce iným nárokom veriteľa zo zmluvy o dielo než dlh špecifikovaný v čl. I. tejto zmluvy ako napr. úroky z omeškania, zmluvné pokuty, prípadné nároky na náhradu škody alebo ďalšie plnenia, ktoré je dlžník povinný uhradiť veriteľovi v súvislosti so zmluvou o dielo, bez ohľadu na to, či sú splatné ku dňu podpisu tejto zmluvy alebo ich splatnosť nastane po jej uzatvorení.

Preberajúci dlžník je povinný zabezpečiť a odovzdať dlžníkovi písomný súhlas veriteľa podľa Prílohy č. 1, s tým, že veriteľ vysloví súhlas s prevzatím dlhu preberajúcim dlžníkom.

Prevzatím dlhu podľa prvej vety čl. II. tejto zmluvy a udelením súhlasu veriteľa s prevzatím dlhu sa preberajúci dlžník stáva dlžníkom z prevzatého dlhu a preberajúci dlžník bude povinný dlh splniť veriteľovi. Postavenie pôvodného dlžníka ako dlžníka z prevzatého dlhu zaniká, pričom povinnosť dlžníka splniť dlh veriteľovi zanikne vyslovením súhlasu veriteľa s prevzatím dlhu podľa tejto zmluvy o prevzatí dlhu.

Dôsledkom prevzatia dlhu podľa tejto zmluvy o prevzatí dlhu nevzniká solidárna zaviazanosť preberajúceho dlžníka a dlžníka, ale preberajúci dlžník sa stáva výlučne a individuálne zaviazaným a zodpovedným voči veriteľovi uhradiť mu prevzatý dlh, pričom mu nevzniká právo regresu z prevzatia dlhu voči dlžníkovi po splnení dlhu veriteľovi.

III.

Ďalšie práva a povinnosti

Preberajúci dlžník je povinný vyvinúť všetko úsilie na zabezpečenie súhlasu veriteľa a odovzdať dlžníkovi súhlas veriteľa podľa tretieho odseku čl. II. najneskôr do 5 dní odo dňa podpisu tejto zmluvy o prevzatí dlhu.

IV.

Záverečné ustanovenia

Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, po jednom pre každú stranu. Zmluvu možno meniť a dopĺňať výlučne písomnými dodatkami so súhlasom oboch strán.

Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.

Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpisu oboma stranami, avšak k prevzatiu dlhu na ťarchu preberajúceho dlžníka zo strany dlžníka dôjde až vyslovením súhlasu zo strany veriteľa s prevzatím dlhu podľa tejto zmluvy.

Strany prehlasujú, že zmluva nie je uzatvorená pod nátlakom, za zjavne nevýhodných pomerov, ich vôľa

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: