Input:

Vzor zmluvy o dielo na zhotovenie stavby

9.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5.1.1 Vzor zmluvy o dielo na zhotovenie stavby

JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor


Zmluva o dielo

uzatvorená v zmysle § 631 a nasl. OZ(Občianskeho zákonníka)

Objednávateľ

Meno, priezvisko, titul:..............................................................

Rodné číslo:...............................................................................

Dátum narodenia:.......................................................................

Trvalé bydlisko:.........................................................................

Štátna príslušnosť:......................................................................

Meno, priezvisko, titul:..............................................................

Rodné číslo:...............................................................................

Dátum narodenia:.......................................................................

Trvalé bydlisko:.........................................................................

Štátna príslušnosť:......................................................................

(ďalej len „objednávatelia“)

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno:.............................................................................

Sídlo:...............................................................................................

Zastúpený:......................................................................................

Bankové spojenie:..........................................................................

IČO:................................................................................................

DIČ:................................................................................................

IČ DPH: .....................................................................................

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín ......, Oddiel:.....

Vložka číslo:....................................................................................

zastúpený: .......................................................

konateľ spoločnosti a

Ing. Petrom Krotným vo veciach technických týkajúcich sa

vykonávania stavby.....................................

(ďalej len „zhotoviteľ“)

I.

Úvodné ustanovenia

Objednávatelia sú bezpodielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti – pozemku, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom, katastrálnym odborom v .............nachádzajúci sa v katastrálnom území ........... , obec ......, okres........, na liste vlastníctva č. ........., parcela č. ......., druh pozemku...................., o výmere.....m2, evidovaný v katastrálnej mape registra „C“ v zastavanom území obce (ďalej len „pozemok objednávateľa“ v príslušnom gramatickom tvare). List vlastníctva osvedčujúci vlastnícke právo objednávateľa k pozemku tvorí Prílohu č. .... tejto zmluvy.

Objednávatelia disponujú právoplatným stavebným povolením vydaným Mestskou časťou Bratislava – ......., č. ........................ na stavbu rodinného domu s názvom ............... vrátane terénnych úprav, oplotenia, napojenia stavby na verejné rozvody inžinierskych sietí. Stavebné povolenie tvorí neoddeliteľnú prílohu č. .... tejto Zmluvy.

Objednávatelia majú záujem o zhotovenie diela – stavby rodinného domu a zhotoviteľ je spoločnosťou plne spôsobilou na realizáciu výstavby rodinného domu v prospech objednávateľov.

II.

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa:

- privedenie inžinierskych sietí do rodinného domu od hranice pozemku: prívod vody, prívod elektrickej energie, prívod plynu, odtok odpadu do kanalizácie,

- výstavbu rodinného domu na pozemku objednávateľa v kvalite a podľa špecifikácií uvedených v realizačnom projekte rodinného domu, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. .... tejto Zmluvy a podľa zmluvnými stranami odsúhlaseného časového harmonogramu, ktorý tvorí prílohu č. ..... tejto Zmluvy, v rozsahu dokumentácie pre vykonanie diela a v súlade s právoplatným stavebným povolením, a to riadne, včas a v kvalite podľa tejto Zmluvy.

(ďalej spolu ako “dielo”)

Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a nebezpečenstvo. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť cenu za zhotovenie diela v zmysle podmienok podľa čl. IV tejto Zmluvy.

Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady a zodpovednosť všetky stavebné materiály a zariadenia, ktoré použije na zhotovenie diela, s tým, že budú zodpovedať príslušným normám STN. Stavebné a technologické dodávky budú dodané kompletne, t. j., budú zahŕňať okrem iného všetky súvisiace stavebné práce, dopravné a iné opatrenia, všetky režijné a vedľajšie náklady.

Zhotoviteľ prehlasuje, že v prospech objednávateľa vynaloží potrebné úsilie na realizáciu všetkých prác nutných pre predmet tejto Zmluvy za účelom zabezpečenia účelného a bezpečného používania diela, uvedeného v článku II., odsek 1 tejto Zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje spolupracovať so zhotoviteľom pri úkonoch smerujúcich k realizácii predmetu tejto zmluvy, najmä na žiadosť zhotoviteľa poskytovať informácie, odovzdávať údaje a iné dokumenty, ktoré má v dispozícii, a ktoré sú nutné pre úplné a včasné vykonanie predmetu tejto Zmluvy, najmä je povinný poskytovať zhotoviteľovi požadovanú súčinnosť.

III.

Harmonogram prác

Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať protokolárne stavenisko a zahájiť realizáciu diela do ....... pracovných dní od podpisu tejto Zmluvy obidvomi zmluvnými stranami. Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet zmluvy realizovať riadne, práce s tým spojené ukončiť v  termínoch uvedených v Harmonograme prác“, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako príloha č.... k tejto Zmluve (v ďalšom texte „Harmonogram prác“), pričom sa zhotoviteľ zaväzuje:

- ukončiť výstavbu domu do štádia hrubá stavba podľa harmonogramu najneskôr do ...... dní od prevzatia staveniska,

- ukončiť všetky vnútorné práce – elektroinštalačné, vzduchotechnika, vnútorné rozvody plynu, TUV a plynu a vonkajšie fasády najneskôr do jedného roka od prevzatia staveniska,

- vykonať a odovzdať dielo objednávateľovi najneskôr do uplynutia ...... mesiacov od uzavretia tejto Zmluvy obidvomi zmluvnými stranami.

Geodetické práce budú vykonávané priebežne zodpovednými geodetmi a súhrnne odovzdané zhotoviteľovi. Geodetické práce zahŕňajú vytýčenie stavby v zmysle schválenej projektovej dokumentácie, skutočné zameranie všetkých budovaných sietí a skutočné zameranie novostavby - vypracovanie geodetického plánu podľa právneho stavu. Náklady na geodetické práce nie sú predmetom tejto zmluvy a nie sú zahrnuté v cene za dielo.

IV.

Cena za Dielo

Cena za Dielo pre zhotoviteľa za realizáciu diela je určená vo výške .......................EUR, k cene diela sa pripočíta DPH vo výške (aktuálna sadzba DPH).......................,

cena za dielo spolu s DPH je vo výške ......................................................

podľa rozpočtu, ktorý tvorí Prílohu č. ...... tejto zmluvy.  Cena za dielo obsahuje ceny za:

- stavebný dozor,

- privedenie inžinierskych sietí od hranice pozemku / voda, elektrická energia, plyn, kanalizácia / do rodinného domu,

- výstavba rodinného domu podľa vypracovaného a odsúhlaseného rozpočtu a harmonogramu prác / príloha č..... /.

Dohodnutá cena za dielo zahrňuje všetky náklady na realizáciu diela podľa článku II. tejto Zmluvy, najmä: 

- náklady za použitý materiál,

- náklady za vykonané stavebné práce,

- náklady na skúšky, ktoré sú požadované podľa príslušných slovenských noriem alebo objednávateľom nutné k riadnemu odovzdaniu a prevzatiu diela,

- náklady za odber médií (voda, elektrická energia) nutných na zhotovenie diela.

Zmluvné strany vyhlasujú, že rozpočet prác pre vyhotovenie diela považujú za záväzný a úplný. Cena za vykonanie diela je úplná a zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať vyššiu cenu za zhotovenie diela ako je cena stanovená touto zmluvou. V prípade, že prekročenie rozpočtu sa preukáže ako nevyhnutné a účelné pre dokončenie diela, je zhotoviteľ povinný bezodkladne informovať objednávateľa o potrebe prekročenia rozpočtu s uvedením úplnej a záväznej ceny dodatočne požadovaných nákladov a vyžiadať si od objednávateľa jeho písomný súhlas, ktorý sa bude považovať za dodatok k tejto zmluve. Bez písomného súhlasu objednávateľa nie je zhotoviteľ oprávnený vykonať dodatočné práce ani vyúčtovať objednávateľovi ich cenu.

V.

Zmeny diela

Objednávateľ má právo požadovať zmenu diela alebo ktorejkoľvek jeho časti, ktorá môže byť podľa jeho názoru nevyhnutná. Za týmto účelom má právo vydať zhotoviteľovi pokyn, aby realizoval práce potrebné na realizáciu takejto zmeny. Všetky náklady spojené so zmenou diela alebo ktorejkoľvek jeho časti, najmä dodatočná cena za dielo bude upravená dohodou zmluvných strán na základe osobitného dodatku k tejto Zmluve.

Zmena diela alebo ktorejkoľvek z jeho častí nebude mať vplyv na platnosť Zmluvy ani na termíny realizácie diela, pokiaľ tak nebude stanovené v príslušnom dodatku k tejto Zmluve.

Zhotoviteľ nie je povinný pristúpiť na zmenu diela požadovanú objednávateľom pred uzatvorením príslušného dodatku ku Zmluve, pokiaľ rozsah prác spojených s požadovanou zmenou vyžaduje predĺženie dohodnutého termínu realizácie diela, alebo podstatným spôsobom mení rozsah realizácie diela.

Zhotoviteľ neuskutoční žiadnu zmenu bez písomného príkazu alebo súhlasu na zmenu realizácie diela od objednávateľa.

Všetky zmeny na diele uvedené podľa tohto článku, ktoré majú vplyv na zvýšenie alebo zníženie dohodnutej ceny diela (pre účely tohto odseku nazvané ako „zmena diela“) budú ohodnotené podľa rozpočtu a výsledku rokovania medzi objednávateľom a zhotoviteľom. V prípade sporu vo veci výšky cien, zhotoviteľ predloží položkovú kalkuláciu ceny a jednotlivé položky častí rozpočtovaných cien prerokuje s objednávateľom a jednotlivé sporné položky preukáže. V prípade požiadavky objednávateľa na zvýšenie alebo zníženie rozsahu vykonávaných prác, ktorá sa musí odovzdať zhotoviteľovi v písomnej forme, zmluvné strany upravia predmet plnenia a následne dohodnutú cenu znížia alebo zvýšia.

VI.

Cena za dielo a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela bude objednávateľom uhrádzaná postupne v priebehu realizácie diela podľa priebehu prác na diele vykonávaných podľa schváleného Harmonogramu prác.

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na poskytovaní záloh pre zhotoviteľa na základe zhotoviteľom vystavenej zálohovej faktúry doručenej objednávateľovi.

Podkladom pre vystavovanie zálohových faktúr podľa odseku tohto bodu je Harmonogram prác dohodnutý zmluvnými stranami. Zálohové faktúry sú splatné do ......dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi.

Po písomnom odovzdaní diela sa zaväzuje vystaviť zhotoviteľ zúčtovaciu faktúru, ktorú zhotoviteľ po odsúhlasení súpisu vykonaných prác za odovzdané dielo predloží objednávateľovi. Zúčtovacia faktúra bude splatná do ...... dní odo dňa prevzatia faktúry objednávateľom.

VII.

Zmluvné pokuty

Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške ..... % z celkovej ceny diela podľa čl. IV ods. 1 tejto Zmluvy za každý deň omeškania zhotoviteľa s dokončením diela oproti termínom uvedeným v čl. III ods. 1 tejto Zmluvy. Zaplatením zmluvnej pokuty zo strany zhotoviteľa nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody mu spôsobenej v dôsledku omeškania s realizáciou predmetu Zmluvy zo strany zhotoviteľa.

V prípade omeškania zhotoviteľa s odstraňovaním záručných chýb, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške ...... EUR za každú neodstránenú chybu, a to za každý deň omeškania s jej odstránením.

V prípade omeškania objednávateľa s uhradením záloh alebo zúčtovacej faktúry, je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške ..... % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Splatnosť zmluvných pokút je ..... dní od doručenia výzvy na ich zaplatenie.

VIII.

Zodpovednosť za chyby a záruka za akosť

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude mať vlastnosti stanovené v projektovej dokumentácii zamerané na dosiahnutie účelu stavby - bývanie, ďalej vlastnosti stanovené v technických normách a predpisoch, pri zohľadnení podmienok realizácie diela podľa tejto zmluvy.

Záručná doba je stanovená  pre práce vykonávané zhotoviteľom v dĺžke 36 mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania diela objednávateľovi. Pri technologických zariadeniach je záručná doba dohodnutá v dĺžke podľa doby poskytovanej jednotlivými dodávateľmi či výrobcami, pri zariadeniach dodávok a materiálov s vlastnými záručnými listami v dĺžke tam vyznačenej.

Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi atesty a dodacie listy, kompletnú dokumentačnú časť potrebnú pre kolaudáciu stavby, revízne správy vyhradených technických zariadení, prvé úradné skúšky, povolenia na prevádzkovanie, geometrický plán skutočnej realizácie - právny stav, ako aj geodetické zameranie sietí a právoplatné kolaudačné rozhodnutie. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť dokument o likvidácii stavebných odpadov a vyvezení prebytočnej zeminy, najneskôr 3 dni pred začatím preberacieho konania diela.

V prípade zistenia skrytých vád v realizovanom diele je objednávateľ povinný ich oznámiť bez zbytočného odkladu, čo ich zistí a/alebo bez zbytočného odkladu potom, čo mohli byť zistené neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti, najneskôr však v dobe trvania záruky podľa odseku 2 tohto článku, písomne na adresu zhotoviteľa, popisujúc v reklamácii chybu a požadovaný spôsob jej odstránenia alebo môže požadovať primeranú zľavu z dohodnutej ceny diela.

Zhotoviteľ sa zaväzuje začať odstraňovanie chýb bezodkladne od prevzatia reklamácie a chybu odstrániť v čo najkratšom termíne najneskôr však do ....dní, pokiaľ nebude v konkrétnom prípade dohodnuté inak alebo ak zhotoviteľ písomne neoznámi objednávateľovi, že bežný čas opravy podľa príslušnej stavebnotechnickej praxe presiahne dohodnutú lehotu ....dní.

Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby, ktoré vznikli v prípade použitia materiálov a zariadení dodaných objednávateľom, a zhotoviteľ nemohol pri vynaložení maximálneho úsilia zistiť ich kvalitu, alebo na ne  písomne upozornil objednávateľa, ale ten na ich použití trval. Zhotoviteľ taktiež nenesie žiadnu zodpovednosť za nedostatky materiálov alebo zariadení, ktoré mu objednávateľ zveril na realizáciu diela.

Uvedená záruka za akosť sa nevzťahuje na nedostatky spôsobené neodborným zaobchádzaním,   nevhodnou údržbou alebo nedodržaním predpisov výrobcu pre prevádzku a údržbu zariadení, s ktorými zhotoviteľ objednávateľa riadne oboznámil, alebo sú spôsobené nedbanlivostným konaním objednávateľa.

IX.

Stavenisko

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypratať a uviesť do náležitého stavu stavenisko do ..... pracovných dní po dokončení diela v rozsahu svojej zodpovednosti a užívania staveniska.

X.

Spôsob vykonania diela

V priebehu vykonávania diela budú vyznačené kontrolné dni podľa potrieb priebehu výstavby minimálne raz týždenne. Kontrolné dni budú určované objednávateľom. Zápis z kontrolných dní zostavuje objednávateľ a akceptuje zhotoviteľ.  Závery z kontrolného dňa sú pre obidve strany záväzné, nemôžu však meniť ustanovenia tejto Zmluvy.

Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa k prevzatiu prác, ktoré majú byť v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Prevzatie prác nastane v termíne ......dní po doručení písomnej výzvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Pokiaľ sa objednávateľ alebo jeho zástupca nedostaví ku kontrole v určenej dobe, je zhotoviteľ oprávnený tieto konštrukcie zakryť.

Zhotoviteľ zodpovedá po dobu výstavby predmetu tejto Zmluvy za ochranu staveniska, požiarnu

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: