Input:

Vzor zmluvy o dielo na zhotovenie projektu

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.1.6 Vzor zmluvy o dielo na zhotovenie projektu

JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor


Zmluva o dielo

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:   

.................................... obchodné meno   

.................................... sídlo   

......................................IČO......................................DIČ......................................je platiteľom DPH   

......................................bankové spojenie, číslo účtu   

.......................................štatutárny orgán   

......................................ďalšia osoba oprávnená konať v mene objednávateľa   

a

.................................... obchodné meno   

.................................... sídlo   

.....................................IČO......................................DIČ......................................je platiteľom DPH   

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu....oddiel Sa, vložka č. ..........   

......................................bankové spojenie, číslo účtu   

.......................................kontaktná osoba oprávnená konať v mene zhotoviteľa   

I.

Účel zmluvy

Účelom tejto zmluvy je zabezpečenie zhotovenia štúdie na účely stavebného konania a projektu na zhotovenie stavby diela. Zhotoviteľ projektu zabezpečí aj autorský dozor na zhotovenom diele.

II.

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je

a) vypracovanie architektonickej štúdie na umiestnenie diela Obchodné centrum a 25 bytových jednotiek na území obce.................. , ulica .................... ............................ nachádzajúcich sa na pozemkoch parcelného čísla .................. zapísaných na Liste vlastníctva číslo ........ zo dňa ................vydaného Správou katastra v ....................... v rámci spracovania územného plánu obce.

b) vypracovanie projektu na zhotovenie stavby diela Obchodné centrum a 25 bytových jednotiek na území obce.................. , ulica........... .

III.

Čas plnenia

Zmluvné strany sa dohodli na čase vypracovania architektonickej štúdie máj 2019. Zhotoviteľ vypracuje projekt stavby v termíne október 2019.

IV.

Cena za dielo

Zmluvné strany sa dohodli na cene za vypracovanie architektonickej štúdie vo výške ..............eur.

Zmluvné strany sa dohodli na cene za vypracovanie projektu vo výške .............................. eur.

Zhotoviteľ je platiteľ DPH.

Dohodnutá cena je cenou bez DPH.

K tejto cene sa pripočíta 20% DPH.

Vo faktúre bude uvedená cena bez DPH,

20% DPH – a cena spolu s DPH.

Pri určení ceny vychádzali z cenníka projektových prác vydanom ..................................... .

Cena za architektonickú štúdiu a cena za projekt bude splatná po ich úplnom odovzdaní zhotoviteľom objednávateľovi.

Pri spolupráci zhotoviteľa pri vyhotovení potrebnej dokumentácie na vydanie stavebného povolenia, zmluvné strany dohodli odmenu vo výške hodinovej sadzby .............. eur, slovom .......................... eur.

V.

Spolupôsobenie objednávateľa

Objednávateľ sa zaväzuje predložiť pri podpise tejto zmluvy výpis z územného plánu obce s vyjadrením stavebného úradu s uvedením maximálnej možnosti zastavanosti územia, na účely spracovania architektonickej štúdie a projektu na predmet diela.

VI.

Povinnosti zhotoviteľa

Zhotoviteľ zabezpečí hydrogeologický prieskum územia, ktoré sa má zastavať. Pri spracovaní architektonickej štúdie bude vychádzať z tohto prieskumu a zabezpečí ochranu stavby diela s prihliadnutím na jeho výsledky.

Zhotoviteľ sa zaväzuje spracovať predmet diela vlastnými zamestnancami. V prípade potreby môže predmet diela spracovať aj externými osobami. Zhotoviteľ zodpovedá za ich činnosť a výsledky ako za vlastných zamestnancov.

Pri spracovaní statiky stavby diela objednávateľ požaduje, aby statickú časť projekt spracoval zamestnanec zhotoviteľa Ing. Arch. .............. . V tomto prípade objednávateľ trvá na osobnej účasti tejto osoby pri spracovaní statickej časti projektu.

Zhotoviteľ je povinný priebežne konzultovať postup prác so zodpovedným zamestnancom objednávateľa pánom .............. .

VII.

Spôsob a miesto dodania

Zhotoviteľ môže splniť povinnosť zhotoviť dielo jeho odovzdaním na poštu, alebo osobným odovzdaním v sídle spoločnosti objednávateľa. Záväzok zhotoviteľa sa považuje za splnený doručením predmetu diela do sídla spoločnosti.

VIII.

a)Zhotoviteľ diela sa dohodol s objednávateľom, že bude spolupracovať v stavebnom konaní pri zabezpečení stavebného povolenia stavby. Za spoluprácu pri vybavení stavebného povolenia bude zhotoviteľovi vyplatená hodinová odmena podľa článku IV. tejto zmluvy. Počet hodín

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: