Input:

Vzor žaloby na zaplatenie ceny diela

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.1.3 Vzor žaloby na zaplatenie ceny diela

JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor


Okresný súd v ......................  

..............................................

..............................................

Navrhovateľ: 

Obchodné meno: .........................................................  

Sídlo: ...........................................................................

IČO: ............................................................................   

DIČ: ............................................................................ 

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu ....... oddiel ....... vložka .........................     

právne zastúpený advokátom JUDr................podľa plnej moci   

a

Odporca: 

Obchodné meno: .........................................................   

Sídlo: ...........................................................................

IČO: ...........................................................................

DIČ: ...........................................................................

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu ....... oddiel ....... vložka ..........................   

Zastúpený advokátom JUDr. ...................podľa splnomocnenia   

o zaplatenie ceny diela........... eur s 9 % úrokom z omeškania od ................. do zaplatenia a náhradu trov konania pozostávajúcich zo súdneho poplatku vo výške ................ a trov právneho zastupovania vo výške.................... eur (za 2 úkony právnej pomoci prevzatie, žaloba)

Podané elektronicky

Dvojmo

Prílohy: zmluva o dielo

zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela

splátkové listy

konečná faktúra

splnomocnenie právneho zástupcu

výpis z obchodného registra navrhovateľa

výpis z obchodného registra odporcu

I.

Navrhovateľ uzavrel s odporcom zmluvu o dielo pod číslom ........ zo dňa ................. na výstavbu bytového domu s 15 bytovými jednotkami v katastrálnom území obce ............. na ulici ..................... na pozemkoch parcelného čísla .................... . Dobu výstavby dohodli na ....... mesiacov, so začatím ................. a s ukončením .................. . Zmluvné strany dohodli cenu diela vo výške ................................ eur bez DPH a vo výške ...................................... s DPH.

Dohodnutá cena diela vyplývala zo schváleného rozpočtu, ktorý tvoril nedeliteľnú súčasť projektu zabezpečeného odporcom v rámci dohodnutého spolupôsobenia v zmluve o dielo.

V článku IV. zmluvy o dielo sa navrhovateľ s odporcom dohodli na platení splátok za vykonané práce, ktoré mohol navrhovateľ účtovať po preukázaní ich vykonania a odsúhlasení rozsahu vykonaných prác so stavebným dozorom odporcu. Navrhovateľovi vzniklo právo na účtovanie jednotlivých splátok na základe súpisu vykonaných prác za príslušný kalendárny štvrťrok, ktorý bol daný na kontrolu a odsúhlasenie stavebnému dozoru.

Navrhovateľ sa s odporcom dohodol na účtovaní jednotlivých splátok vo forme splátkových listov. Splatnosť splátkových listov bola dohodnutá 14 dní po ich doručení odporcovi.

II.

Na základe požiadaviek odporcu na rozšírenie predmetu diela o výstavbu nadzemných garáží a navrhnutej zámeny materiálov pri podlahovej krytine v kuchyniach jednotlivých bytových jednotiek došlo k zvýšeniu ceny diela z pôvodne dohodnutej ceny diela .................. na sumu ............... . Všetky zmeny požadované odporcom sa premietli do zmien cien vyjadrených v doplnenom rozpočte zo dňa ........... vypracovanom projektantom Ing. Arch. ...............

Zvýšenie ceny diela bolo dohodnuté dodatkom č. 1 k zmluve o dielo.

Dôkaz: zmluva o dielo číslo ............... zo dňa .................... príloha č. 1

dodatok k zmluve o dielo č. 1 zo dňa .................. .

III.

Navrhovateľ jednotlivé splátky vyúčtoval po potvrdení správnosti rozsahu vykonaných prác stavebným dozorom nasledovnými splátkovými listami:

splátkový list číslo 01/2010 zo dňa .................. znejúci na sumu ............................... eur,

splátkový list číslo 02/2010 zo dňa .................. znejúci na sumu ............................... eur,

splátkový list číslo 03/2010 zo dňa .................. znejúci na sumu ............................... eur,

splátkový list číslo 04/2011 zo dňa .................. znejúci na sumu ............................... eur.

Odporca na základe účtovania jednotlivými splátkovými listami zaplatil navrhovateľovi celkovú sumu vo výške ........................... eur.

Navrhovateľ stavbu diela dokončil .................... a vyzval odporcu na prevzatie diela. Preberacie konanie začalo ................ a skončilo sa spísaním zápisnice o odovzdaní a  prevzatí diela ..................... .

Navrhovateľ po výzve na prevzatie predmetu diela adresovaného odporcovi, priebežne prehliadal dielo a odstraňoval jednotlivé závady oznámené odporcom, takže ku dňu odovzdania už boli zrejmé vady odstránené. V zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela odporca potvrdil vykonanie diela bez vád.

Dôkaz: splátkové listy podľa textu

zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela z ...........

IV.

Navrhovateľ na základe prevzatia diela odporcom vystavil konečnú faktúru číslo 02/2012

zo dňa .............. znejúcu na ...................... eur s DPH s lehotou splatnosti ...................... .

V konečnej faktúre odpočítal

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: