dnes je 22.6.2021

Input:

Vzor žalobnej odpovede a vzájomnej žaloby na rozhodcovský súd

31.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.10.2 Vzor žalobnej odpovede a vzájomnej žaloby na rozhodcovský súd

JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor


Stály rozhodcovský súd ...........................
.............................................................
.............................................................

Žalobná odpoveď a vzájomná žaloba

Žalobca:

Obchodné meno: .......................................................

Sídlo: ......................................................................

IČO: ........................................................................

Zapísaný v obchodnom registri: ...................................

Konajúci prostredníctvom: ...........................................

(ďalej len „žalobca”)

a

Žalovaný:

Obchodné meno: .........................................................

Sídlo: .........................................................................

IČO: ..........................................................................

Zapísaný v obchodnom registri: .....................................

(ďalej len „žalovaný”)

I.

Stály rozhodcovský súd ................. so sídlom ....... nám dňa ..... doručil žalobu navrhovateľa s tým, aby sme sa do 15 dní vyjadrili k jej obsahu a k vyjadreniu predložili všetky dôkazy a navrhli návrhy na vykonanie dokazovania.

Na základe uvedeného súhlasíme s tvrdením žalobcu, že medzi sporovými stranami došlo k uzavretiu kúpnej zmluvy zo dňa ....... na dodanie agregátov a vodných čerpadiel.

Potvrdzujeme aj právomoc stáleho rozhodcovského súdu, lebo medzi zmluvnými stranami bola uzavretá rozhodcovská zmluva.

II.

Nesúhlasíme s tvrdením žalobcu, že riadne splnil svoj záväzok na dodanie predmetu zmluvy. V predmete kúpnej zmluvy bolo dohodnuté, že žalobca dodá agregáty a čerpadlá v dohodnutom množstve podľa druhu vyznačenom v pripojenom katalógu. V zmluve bolo uvedené aj číslo položky dodávaného tovaru.

V skutočnosti však žalobca dodal iný druh agregátov, čo sme uviedli pri preberaní tovaru od dopravcu. Okrem toho časť agregátov v počte ...... kusov bolo vadných, lebo chýbali v ňom dielce ..........., následkom čoho agregáty v počte ...... kusov výrobné číslo ........ neboli funkčné.

Pri dodaných čerpadlách sme po ich vybalení z drevených paliet a vyskúšaní zistili, že nie sú funkčné. Vady sme uviedli v oznámení zo dňa ..... s uvedením jednotlivých druhov čerpadiel s výrobnými číslami. Všetky dodané agregáty a čerpadlá vykazovali vady. Vady tovaru sme ihneď po ich zistení oznámili žalobcovi listom zo dňa ......., v ktorom sme opísali vady tovaru a žiadali sme o ich výmenu v súlade s § 436 ods. 1 písm. a) Obchodného zákonníka.

Žalobca uviedol, že naše oznámenie vád nie je dôvodné, lebo agregáty boli odoslané kompletné a funkčné. Na našu žiadosť, aby poslal zodpovedného zástupcu na preverenie oznámených vád reagoval telefonicky, avšak zástupca žalobcu sa na preverenie oznámených vád nedostavil.

Žalobca bez ďalšieho preverenia oznámených vád podal žalobu s tým, že dodaný tovar bol bez vád, takže naše oznámené vady plnenia neuznáva.

V oznámení vád sme uviedli, že bez vád boli len dva agregáty a jedno čerpadlo, takže uplatnený nárok žalobcu vo výške ........... eur nie je dôvodný. Nefunkčné boli aj náhradné dielce.

Navrhujeme, aby konajúci Stály rozhodcovský súd ustanovil súdneho znalca na preskúmanie nášho oznámenia vád. Pre úplnosť musíme uviesť, že k zisteným vadám nemohlo dôjsť počas prepravy a neboli spôsobené ani treťou osobou, takže za oznámené vady zodpovedá žalobca ako odosielateľ zásielky.

III.

Odôvodnenie vzájomnej žaloby

V súlade s § 20 ZRK uplatňujeme