dnes je 22.6.2021

Input:

Vzor výzvy na vrátenie daru

30.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.1.2 Vzor výzvy na vrátenie daru

JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


Darca:

Meno a priezvisko: .........................................

Rodené priezvisko: ........................................

Bydlisko: ............................................

Dátum narodenia: ................................

............................................

............................................

............................................

V .................. dňa: ............

Vec: Výzva na vrátenie daru

Vážený pán obdarovaný,

dňa ................. som s Vami uzavrel darovaciu zmluvu, prostredníctvom ktorej som Vám ako darca daroval dar – pozemok, vedený Okresným úradom, katastrálnym odborom pre katastrálne územie ..................................., pre okres ....................., pre obec ......................, zapísaný na LV č. ......... . Išlo o pozemok reg. „C“ s parc. č. ................., druh pozemku: ..................... o výmere ................. .

Na základe uzavretia darovacej zmluvy sme spolu podali návrh na vklad vlastníckeho práva vo Váš prospech, pričom vlastnícke právo k predmetnému pozemku ste nadobudli na základe rozhodnutia Okresného úradu, katastrálneho odboru ... o povolení vkladu vo Váš prospech ako nového vlastníka.

Po uplynutí jedného roka od uzavretia vyššie špecifikovanej darovacej zmluvy musím skonštatovať, že ste sa začali bez akéhokoľvek môjho podnetu či iného relevantného dôvodu ku mne a mojej rodine správať veľmi nepriateľsky a agresívne, o čom svedčia viaceré záznamy z výjazdov hliadok Policajného zboru Slovenskej republiky, ktoré som bol nútený vzhľadom na Vaše správanie viackrát privolať. Vaše agresívne správanie, ktoré už pretrváva dlhší čas, spočíva najmä vo vulgárnosti Vašich prejavov voči mne a mojej rodine a Vašich neustálych vyhrážkach, keď sa mne a mojej rodine vyhrážate fyzickou likvidáciou. Agresivita Vášho správania vyvrcholila, keď ste dňa .......... po konflikte, ktorý ste vyvolali, vnikli cez plot na môj pozemok, pričom ste inzultovali moju manželku úderom päste do hlavy, pričom týmto konaním ste mojej manželke spôsobili zranenie vyžadujúce hospitalizáciu v nemocnici. Vo veci uvedeného incidentu som na Vás podal trestné oznámenie z dôvodu podozrenia spáchania