dnes je 22.6.2021

Input:

Vzor spoločenskej zmluvy o založení verejnej obchodnej spoločnosti

31.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.1.1 Vzor spoločenskej zmluvy o založení verejnej obchodnej spoločnosti

JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


SPOLOČENSKÁ ZMLUVA

O ZALOŽENÍ VEREJNEJ OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI

uzatvorená v súlade s ust. § 78 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov
medzi

 1. Meno a priezvisko, nar. ..............., r. č. ...........................,
  trvale bytom ................................., PSČ ........................,
 2. Meno a priezvisko, nar. ..............., r. č. ...........................,
  trvale bytom ................................., PSČ ........................,

(ďalej len „spoločníci”).

I.
Obchodné meno a sídlo spoločnosti

Spoločníci touto zmluvou zakladajú verejnú obchodnú spoločnosť, ktorej obchodným menom bude názov: .................., v. o. s. (ďalej len „spoločnosť”).

Sídlom spoločnosti je adresa: ......................., PSČ ............... . Táto adresa bude ako sídlo spoločnosti zapísaná v obchodnom a živnostenskom registri. Spoločnosť je vlastníkom nebytových priestorov určených na sídlo spoločnosti, alt. spoločnosť na jej sídlo uzavrela zmluvu o nájme nebytových priestorov a oprávnenie k sídlu preukazuje písomným súhlasom vlastníka nehnuteľnosti s úradne osvedčeným podpisom zo dňa .............. .

II.
Trvanie spoločnosti, zodpovednosť spoločnosti a ručenie spoločníkov

Spoločnosť sa zakladá na dobu neurčitú.

Spoločnosť zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom. Spoločníci ručia za záväzky spoločnosti všetkým svojím majetkom spoločne a nerozdielne. Spoločník, ktorý do spoločnosti pristúpil, ručí aj za záväzky spoločnosti vzniknuté pred jeho pristúpením. Môže však od ostatných spoločníkov požadovať, aby mu poskytli náhradu za poskytnutie tohto plnenia a nahradili náklady s tým spojené. Ak zanikne účasť spoločníka za trvania spoločnosti, ručí len za záväzky, ktoré vznikli pred zánikom jeho účasti.

III.
Predmet podnikania

Predmetom podnikania spoločnosti je:

 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti – maloobchod,

 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti – veľkoobchod.

IV.
Vklady spoločníkov

Spoločníci sa zaväzujú vložiť do spoločnosti peňažné vklady v nasledovnej výške:

 • meno a priezvisko ... peňažný vklad vo výške .............. €, slovom .......... eur,

 • meno a priezvisko ... peňažný vklad vo výške .............€, slovom ................. eur.

Spoločníci nie sú povinní zvýšiť svoj vklad nad hodnotu určenú v bode 1 tohto článku a nie sú povinní doplniť svoj vklad nad hodnotu určenú v bode 1 tohto článku ani za účelom úhrady strát spoločnosti.

Spoločníci sa zaväzujú splatiť peňažné vklady do 10 dní odo dňa podpisu tejto zmluvy v hotovosti k rukám správcu vkladu. V prípade, ak sú spoločníci, ktorí sa zaviazali na poskytnutie vkladu, s jeho platením v omeškaní, sú povinní platiť spoločnosti úroky z omeškania vo výške 8,05 % z dlžnej sumy ročne. Správcom vkladov spoločníkov je spoločník meno a priezvisko, nar. .............., r. č. ............., trvale bytom ........................................... PSČ ................... . Po vzniku spoločnosti vloží správca vkladov peňažné vklady na účet spoločnosti.

V.
Obchodné vedenie spoločnosti

Spoločníci v súlade s ust. § 81 ods. 2 Obchodného zákonníka poverili obchodným vedením spoločnosti spoločníka meno a priezvisko, nar. ................., r. č. .................., trvale bytom ................................................, PSČ ...................... . Ostatní spoločníci poverenie na obchodné vedenie spoločnosti strácajú. Spoločník poverený obchodným vedením spoločnosti je povinný riadiť sa rozhodnutím spoločníkov urobeným väčšinou hlasov, pričom každému spoločníkovi patrí jeden hlas.

Spoločníci môžu poverenie spoločníka na obchodné vedenie spoločnosti kedykoľvek bez uvedenia dôvodu odvolať a poveriť obchodným vedením iného spoločníka.

Ak spoločník, ktorý je poverený obchodným vedením spoločnosti, porušuje svoje povinnosti podstatným spôsobom v zmysle ust. § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka, môže ktorýkoľvek zo spoločníkov podať súdu návrh na odňatie jeho poverenia na obchodné vedenie spoločnosti. Ak súd odníme spoločníkovi poverenie na obchodné vedenie spoločnosti v zmysle predchádzajúcej vety, do doby, kým sa spoločníci nedohodnú na novom poverení, je na obchodné vedenie spoločnosti oprávnený každý spoločník.

VI.
Povinnosti spoločníka povereného obchodným vedením

Spoločník poverený obchodným vedením spoločnosti má vo vzťahu k ostatným spoločníkom najmä tieto povinnosti:

 • podať spoločníkovi informáciu o všetkých záležitostiach spoločnosti na jeho písomnú žiadosť doručenú spoločnosti; spoločník má povinnosť podať informáciu v písomnej podobe len v prípade, ak na tom spoločník, ktorý sa informácie dožaduje, trvá;

 • povinnosť umožniť každému spoločníkovi nahliadnuť do všetkých dokladov spoločnosti; spoločník môže svoje právo realizovať kedykoľvek bez predchádzajúcej výzvy; ak požadované doklady nie sú v sídle spoločnosti (napr. účtovné doklady, za predpokladu, že vedenie účtovníctva spoločnosti bude zabezpečované externe), je spoločník poverený obchodným vedením spoločnosti povinný bezodkladne informovať spoločníka, ktorý uplatňuje svoje právo nahliadnuť do dokladov spoločnosti o termíne, kedy môže do týchto dokladov nahliadnuť;

 • povinnosť podávať spoločníkom na ich požiadanie správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a jej zámeroch. Spoločník poverený obchodným vedením podáva správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti za predchádzajúci kalendárny rok vždy na zasadaní spoločníkov, ktoré sa koná najneskôr do 31. 3. kalendárneho roku za účelom prerokovania riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti a jej schválenia, spoločník je povinný zabezpečiť uloženie schválenej, ale aj neschválenej účtovnej závierky do registra účtovných závierok vedených spoločnosťou Data Centrum prostredníctvom daňového úradu pri podávaní daňového priznania za kalendárny rok, z ktorého sa prostredníctvom Ministerstva spravodlivosti SR zakladá do zbierky listín vedenej na príslušnom registrovom súde,

 • spoločník si je vedomý, že nesplnenie povinnosti zabezpečiť založenie riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky do zbierky listín za jedno účtovné obdobie a omeškanie s ním o viac ako šesť mesiacov je dôvodom na zrušenie spoločnosti súdom,

 • povinnosť zvolať stretnutie spoločníkov vždy, ak to vyžadujú potreby spoločnosti. Stretnutia spoločníkov vrátane zasadania spoločníkov podľa predchádzajúceho odseku zvoláva spoločník poverený obchodným vedením písomným alebo iným vhodným spôsobom, ktorý však musí byť preukázateľný (e-mail, telefón). V prípade situácie v súvislosti s pandémiou koronavírusu alebo v iných neodkladných prípadoch je možné vzájomnú komunikáciu spoločníkov uskutočniť on-line spôsobom.

VII.
Konanie v mene spoločnosti

Štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý je oprávnený konať v jej mene, je spoločník:

Meno a priezvisko, nar. r. č., číslo OP: ... trvale bytom..............., PSČ.......... .

Spoločník, ktorý je štatutárnym orgánom spoločnosti, je oprávnený konať v jej mene samostatne, pričom v mene spoločnosti sa podpisuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Spoločníci, ktorí sú poverení obchodným vedením spoločnosti, ako i spoločníci, ktorí sú oprávnení konať v mene spoločnosti, nemôžu ani na vlastný účet, ani v prospech tretích osôb podnikať v predmete podnikania spoločnosti. Ostatní spoločníci sú oprávnení podnikať v predmete podnikania spoločnosti iba na vlastný účet.

VIII.
Rozdelenie zisku a úhrada straty spoločnosti

Zisk určený na rozdelenie sa delí medzi spoločníkov rovným dielom. Podiel na zisku určený na základe riadnej individuálnej účtovnej závierky je splatný do 30 dní od jej schválenia spoločníkmi.

Spoločníci nemajú nárok na úroky z hodnoty svojich splatených vkladov.

Stratu spoločnosti zistenú na základe ročnej účtovnej závierky znášajú všetci spoločníci rovným dielom, alt. spoločníci sa môžu dohodnúť na inom pomere znášania straty spoločnosti.

IX.
Zmena spoločenskej zmluvy

Na zmenu spoločenskej zmluvy sa vyžaduje súhlas všetkých spoločníkov spoločnosti. Zmena spoločenskej zmluvy musí byť vykonaná vo forme písomného dodatku k spoločenskej zmluve, na ktorom budú podpisy spoločníkov úradne osvedčené.

Spoločník, ktorý je štatutárnym orgánom spoločnosti, je povinný do 30 dní odo dňa uzavretia dodatku k spoločenskej zmluve vyhotoviť úplné znenie spoločenskej zmluvy v znení uzavretého dodatku a v tejto lehote uložiť dodatok k spoločenskej zmluve, spolu s jej úplným znením v zbierke listín registrového súdu.

X.
Smrť spoločníka

Ak smrťou spoločníka nezaniká spoločnosť (pozn., ak po smrti spoločníka zostávajú v spoločnosti ešte dvaja spoločníci), môže sa dedič prihlásiť o svoju účasť v spoločnosti do jedného mesiaca od skončenia konania o dedičstve. Prihlásením vstupuje dedič do práv a povinností zomretého spoločníka ku dňu jeho smrti. Prihlásenie musí byť písomné a podpis dediča musí byť úradne osvedčený.

Dedič, ktorý sa neprihlásil o účasť v spoločnosti, má právo na vyplatenie vyrovnacieho podielu.

Ak podiel zomretého spoločníka zdedí viac dedičov, platí, že práva podľa bodu 1 a 2 tohto článku má každý z dedičov a týkajú sa iba jeho účasti. Podiel zomretého spoločníka sa rozdelí medzi dedičov v pomere, v akom sa podieľajú na dedičstve. Tým dedičom, ktorí sa neprihlásia o účasť v spoločnosti, sa vyplatí časť vyrovnávacieho podielu zomretého spoločníka, ktorá im pripadla v rámci dedičstva. Dedičia, ktorí sa k účasti prihlásia, sa stávajú spoločníkmi. Ich podiel je určený výškou časti vyrovnávacieho podielu zomretého spoločníka, ktorý im pripadol v rámci dedičstva.

XI.
Zrušenie spoločnosti

Spoločnosť sa zrušuje:

 1. dňom uvedeným v dohode spoločníkov o zrušení spoločnosti; dohoda musí byť uzavretá všetkými spoločníkmi,
 2. dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení spoločnosti inak dňom, keď toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť,
 3. ak nastane dôvod podľa ust. § 68 ods. 3 písm. d) Obchodného zákonníka,
 4. výpoveďou spoločníka, ktorú môže podať najneskôr tri mesiace pred uplynutím kalendárneho roku,
 5. smrťou jedného zo spoločníkov, ak v spoločnosti už nezostávajú dvaja ďalší spoločníci,
 6. rozhodnutím súdu podľa ust. § 90, ktorým súd zrušil spoločnosť na návrh niektorého zo spoločníkov z dôvodu, že niektorý zo spoločníkov