dnes je 22.6.2021

Input:

Vzor spoločenskej zmluvy o založení komanditnej spoločnosti

31.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.1.1 Vzor spoločenskej zmluvy o založení komanditnej spoločnosti

JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


SPOLOČENSKÁ ZMLUVA O ZALOŽENÍ KOMANDITNEJ SPOLOČNOSTI

uzatvorená v súlade s ust. § 94 zákona č. 513/1991 Z. z., Obchodný zákonník (ObZ), v znení neskorších predpisov
medzi

Meno a priezvisko, nar. ..............., r. č. ...........................,
trvale bytom ................................., PSČ ........................,

Meno a priezvisko, nar. ..............., r. č. ...........................,
trvale bytom ................................., PSČ ........................,

(ďalej len „spoločníci“).

I.
Obchodné meno

Spoločníci touto zmluvou zakladajú komanditnú spoločnosť, ktorej obchodným menom bude názov: ...................., k. s. (ďalej len „spoločnosť“).

II.
Sídlo spoločnosti

Sídlom spoločnosti je adresa: .................... PSČ ..................... . Táto adresa bude ako sídlo spoločnosti zapísaná v obchodnom a živnostenskom registri. Spoločnosť získala oprávnenie k svojmu sídlu na základe nájomnej zmluvy uzavretej s vlastníkom nehnuteľnosti p. Ing. Jozefom Adamom.

III.
Trvanie spoločnosti

Spoločnosť sa zakladá na dobu neurčitú.

IV.
Predmet podnikania

Predmetom podnikania spoločnosti je:

  • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti – maloobchod,

  • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti – veľkoobchod.

V.
Spoločníci – komplementári

Komplementári ručia za záväzky spoločnosti celým svojím majetkom.

Spoločníkom spoločnosti ............, k. s., so statusom komplementára je:

Meno a priezvisko, nar. ................, r. č. ..................,

trvale bytom ..................., PSČ .................. .

VI.
Spoločníci – komanditisti

Komanditisti ručia za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri. Komanditisti môžu konať za spoločnosť len základe splnomocnenia udeleného komplementármi.

Spoločníkom spoločnosti ................, k. s., so statusom komanditistu je:

Meno a priezvisko, nar. .............., r. č. ...................,

trvale bytom ...................., PSČ ....................... .

VII.
Vklady komanditistov

Komanditista - meno a priezvisko, nar. ..................., r. č. ............, trvale bytom ...................., PSČ ............., sa zaviazal vložiť do spoločnosti peňažný vklad vo výške ............€, slovom ............ eur.

Komanditista je povinný splatiť vklad v celosti a v hotovosti pri podpise tejto spoločenskej zmluvy v hotovosti k rukám správcu vkladov, ktorým je spoločník meno a priezvisko, nar. .............., r. č. ............., trvale bytom .............., PSČ ............ . Po vzniku spoločnosti vloží správca vkladov peňažný vklad komanditistu na účet spoločnosti.

VIII.
Obchodné vedenie a rozhodovanie o záležitostiach spoločnosti

Na obchodné vedenie spoločnosti sú oprávnení iba komplementári. V ostatných záležitostiach rozhodujú komplementári spoločne s komanditistami nadpolovičnou väčšinou hlasov. Rozhodovaním o ostatných záležitostiach sa rozumie rozhodovanie o záležitostiach, ktoré presahujú rámec bežnej prevádzkovej činnosti spoločnosti.

Pri hlasovaní má každý spoločník jeden hlas.

Ostatnými záležitosťami, o ktorých rozhodujú všetci spoločníci spôsobom určeným odsekmi 1 a 2 tohto článku, sa pre účely tejto spoločenskej zmluvy rozumejú najmä:

  • rozhodovanie o predaji podniku alebo jeho časti,

  • nadobúdanie a predaj nehnuteľností,

  • uzatváranie zmlúv s predmetom plnenia presahujúcim ................ € (alebo ekvivalent tejto sumy vyjadrený v inej mene v prepočte podľa kurzu určeného ECB v deň uzavretia zmluvy),

  • nadobúdanie kapitálovej účasti v iných právnických osobách,

  • záležitosti, ktoré presahujú rámec bežného obchodného styku spoločnosti.

Na rozhodnutie o zmene spoločenskej zmluvy sa vyžaduje súhlas všetkých spoločníkov. Na prevod podielu komplementára na tretiu osobu sa vyžaduje súhlas všetkých spoločníkov. Na prevod podielu komanditistu na inú osobu sa nevyžaduje súhlas ostatných spoločníkov.

Na rozhodnutie o zlúčení, splynutí, rozdelení a zmene právnej formy spoločnosti sa vyžaduje súhlas všetkých spoločníkov.

IX.
Konanie v mene spoločnosti – štatutárny orgán

Štatutárnym orgánom spoločnosti sú komplementári.

Každý komplementár je oprávnený konať za spoločnosť samostatne.

V prípade, ak komanditista uzavrie v mene spoločnosti zmluvu bez toho, aby bol na to splnomocnený komplementárom, stáva sa ručiteľom za záväzky, ktoré z takejto zmluvy pre spoločnosť vyplývajú.

Komplementári nemôžu ani na vlastný účet, ani v prospech tretích osôb podnikať v predmete podnikania spoločnosti. Na komanditistov sa zákaz konkurencie nevzťahuje.

X.
Práva a povinnosti spoločníkov

Každý spoločník je oprávnený nahliadať do účtovných kníh a účtovných dokladov spoločnosti a má právo na vydanie rovnopisu ročnej účtovnej závierky.

Každý komanditista je oprávnený požadovať od komplementárov informácie a vysvetlenia o záležitostiach spoločnosti. Komplementári sú povinní tieto informácie komanditistovi bezodkladne poskytnúť.

Každý spoločník má právo uplatniť v mene spoločnosti právo na splatenie vkladu alebo právo na náhradu škody, ktoré má spoločnosť voči spoločníkovi alebo spoločníkom, ktorí sú so splatením vkladu v omeškaní. To neplatí, ak spoločnosť už tieto práva uplatňuje. Iná osoba ako spoločník, ktorý žalobu podal, alebo ním splnomocnená osoba nemôže v súdnom konaní robiť úkony za spoločnosť.

Každý spoločník má nárok na podiel na zisku, ktorý spoločnosť v účtovnom období dosiahne. Zisk sa medzi spoločníkov delí v nasledovnom