Input:

Vzor späťvzatia žaloby

7.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.10.1 Vzor späťvzatia žaloby

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM.

Stiahnuť vzor

Okresný súd .....................................

.............................................................

.............................................................

V ............................... dňa ................

SPÄŤVZATIE ŽALOBY

vo veci zaplatenia 21 000 eur s príslušenstvom

Žalobca:

Obchodné meno: .................................................

Sídlo: ......................................................................

IČO: .........................................................................

Zapísaný v obchodnom registri: ........................

Konajúci prostredníctvom: ..................................

(ďalej len „žalobca”)

a

Žalovaný:

Obchodné meno: .................................................

Sídlo: ......................................................................

IČO: ........................................................................

Zapísaný v obchodnom registri: .......................

Konajúci prostredníctvom: .................................

(ďalej len „žalovaný”)

Žalobca berie žalobu späť v plnom rozsahu a navrhuje konanie zastaviť.

Dôvody: Žalobca uplatnil na tunajšom súde žalobu o zaplatenie sumy 21 000 eur z titulu pohľadávky voči odporcovi vedenej z dôvodu nezaplatenia kúpnej ceny za dodaný tovar podľa uzavretej kúpnej zmluvy. Odporca pohľadávku nezaplatil z dôvodu nedostatku peňažných prostriedkov. Odporca po podaní žaloby zaplatil uplatnenú pohľadávku v troch splátkach a zaplatil aj príslušenstvo pohľadávky.

Podľa výpisu z účtu odporca zaplatil:

  • ................ sumu 10 000 eur,

  • ................ sumu 7 000 eur,

  • ................ sumu 4 000 eur.

Okrem toho odporca dňa ............... zaplatil aj úrok z omeškania, ktorý vznikol omeškaním s platením peňažného záväzku v celkovej výške ............. eur.

Dôkaz:

Výpisy z účtu

Na základe uspokojenia žalobcu v plnom rozsahu uplatnenej pohľadávky, podľa §

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: