dnes je 22.6.2021

Input:

Vzor späť vzatia žaloby

23.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.10.1 Vzor späť vzatia žaloby

JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM.

Stiahnuť vzor


Okresný súd .....................................

.............................................................

.............................................................

V ............................... dňa ................

SPÄŤVZATIE ŽALOBY

vo veci zaplatenia 21 000 € s príslušenstvom

Žalobca:

Obchodné meno: ........................................................

Sídlo: ......................................................................

IČO: .........................................................................

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu .... oddiel... vložka č. : ........................

Konajúci prostredníctvom: štatutárneho orgánu x splnomocneného zástupcu .................

Číslo mobilu: ...............................................

E-mailová adresa: ..........................................

(ďalej len „žalobca“)

a

Žalovaný:

Obchodné meno: .......................................................

Sídlo: ......................................................................

IČO: ........................................................................

Zapísaný v obchodnom registri: ....................................

Konajúci prostredníctvom: štatutárneho orgánu x splnomocneného zástupcu ................

Číslo mobilu: ...............................................

E-mailová adresa: ..........................................

(ďalej len „žalovaný“)

Žalobca berie žalobu späť v plnom rozsahu a navrhuje konanie zastaviť.

Dôvody: Žalobca uplatnil na tunajšom súde žalobu o zaplatenie sumy 21 000 € z titulu pohľadávky voči odporcovi vedenej z dôvodu nezaplatenia kúpnej ceny za dodaný tovar podľa uzavretej kúpnej zmluvy. Odporca pohľadávku nezaplatil z dôvodu nedostatku peňažných prostriedkov. Odporca po podaní žaloby zaplatil uplatnenú pohľadávku v troch splátkach a zaplatil aj príslušenstvo pohľadávky.

Podľa výpisu z účtu odporca zaplatil:

  • ................ sumu 10 000 €,

  • ................ sumu 7 000 €,

  • ................ sumu 4 000 €.

Okrem toho odporca dňa ............... zaplatil aj úrok z omeškania, ktorý vznikol omeškaním s platením peňažného záväzku v celkovej výške ............. €.

Dôkaz:

Výpisy z