dnes je 1.8.2021

Input:

Vzor odstúpenia od zmluvy

21.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.1.1 Vzor odstúpenia od zmluvy

JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


Veriteľ:

Obchodné meno: .................................................................................................

Sídlo: ...................................................................................................................

Zastúpený: ..........................................................................................................

Bankové spojenie: číslo účtu: .......... IBAN: SK 68 ......... v peňažnom ústave:...............

IČO: ................................................................................................................

DIČ: ...................................................................................................................

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu ........Oddiel:.........Vložka číslo: ...........

Dlžník:

Meno, priezvisko: ................................................................................................

Trvalé bydlisko: ..................................................................................................

Rodné číslo: ........................................................................................................

Štátna príslušnosť: ................................................................................................

Vec: ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Dňa ................ som ako predávajúci uzavrel s Vami ako kupujúcim kúpnu zmluvu, ktorej predmetom bol osobný automobil typ