dnes je 22.6.2021

Input:

Vzor odporu proti platobnému rozkazu

31.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.2.3 Vzor odporu proti platobnému rozkazu

JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM.

Stiahnuť vzor


Okresný súd ......................................... 
...........................................................
...........................................................

V .................... dňa ................

Sp. značka ............................

Odpor proti platobnému rozkazu

Žalobca:

obchodné meno .................................................

Sídlo .................................................

IČO .................................................

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu ...................................................

Konajúci prostredníctvom (štatutárneho orgánu, splnomocneného zástupcu ...................

Žalovaný:

obchodné meno .................................................

Sídlo .................................................

IČO .................................................

Zapísaný v .................................................

Konajúci prostredníctvom (štatutárneho orgánu, splnomocneného zástupcu) ..................

o zaplatenie ................ € s príslušenstvom

Podané dvojmo

Prílohy podľa textu

Dňa ............. mi ako žalovanému bol doručený platobný rozkaz na zaplatenie sumy ............ s príslušenstvom. Návrhom na vydanie platobného rozkazu sa žalobca domáhal zaplatenia sumy ............ ako odplaty za vykonané prepravné služby na základe Zmluvy o preprave zo dňa ............... .

V zákonom stanovenej lehote podávame voči platobnému rozkazu odpor, a to z nasledovných dôvodov:

1. Je pravdou, že sme so žalobcom