Input:

Vzor komisionárskej zmluvy

7.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.9.1.1 Vzor komisionárskej zmluvy

JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor


KOMISIONÁRSKA ZMLUVA

uzavretá podľa ustanovení § 577 a nasl. ObchZ
medzi

Komitentom:

Obchodné meno: .....................................................................................
Sídlo: .....................................................................................................
Zastúpený: .............................................................................................
Bankové spojenie: ....................................................................................
IČO: .......................................................................................................
DIČ: ........................................................................................................
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu .......
Oddiel ........................ Vložka číslo ...........................  

(ďalej len „komitent“)

a

Komisionárom:

Meno, priezvisko, titul: .............................................................................
Dátum narodenia: ...................................................................................
Trvalé bydlisko: .......................................................................................
štátna príslušnosť : .................................................................................
Bankové spojenie: IBAN SK ......................................................................  

(ďalej len „komisionár“)

I.
Predmet zmluvy

Komisionár sa zaväzuje, že za odplatu pre komitenta zariadi uskutočnením právnych úkonov vo svojom mene a na účet komitenta alebo uskutočnením inej činnosti nižšie špecifikované obchodné záležitosti:

napr.

obstará predaj/kúpu osobného automobilu značky .........., evidenčné číslo ........., rok výroby ......., č. motoru .........., č. karosérie ............

(Alternatíva 1: obstará predaj/kúpu ..........kilogramov (ton) ...................(vyšpecifikuje sa druh tovaru)

(Alternatíva 2: vypracuje kompletnú marketingovú stratégiu komitenta v oblasti ..............., vrátane prieskumu relevantného trhu tovaru a služieb)

II.
Doba trvania zmluvy

Zmluva sa uzaviera na dobu neurčitú.

V prípade, že zmluvné strany chcú uzavrieť zmluvu na dobu určitú:

(Alternatíva: Zmluva sa uzaviera na dobu určitú v trvaní ....... mesiacov (rokov) odo dňa podpisu tejto zmluvy.)

III.
Odmena

Komisionárovi za jeho činnosť prislúcha odmena vo výške ........... z ceny každého uzavretého obchodu / z celkovej predajnej ceny.

(Alternatíva: Odmenu je možné dojednať pevnou sumou alebo percentuálnou sadzbou (obvykle v prípadoch, kedy kúpna cena nie je určená).

Komitent sa zaväzuje uhradiť komisionárovi odmenu po splnení povinnosti podať správu o zariadení záležitosti a predložení vyúčtovania, a to do ......... dní od ich doručenia.

Odmena bude komisionárovi poukázaná v eurách na účet č. ...................... vedený v peňažnom ústave ..................

Komisionár má voči komitentovi aj nárok na úhradu nákladov, ktoré nevyhnutne alebo užitočne vynaložil pri plnení svojho záväzku. Náklady musia byť komitentovi podrobne vyúčtované a preukázané, a to aspoň výdajovými pokladničnými dokladmi, preukazujúcimi príslušnú platbu komisionárom. Pokiaľ by výška nákladov mala presiahnuť čiastku ........ eur, je komisionár povinný pred ich vynaložením nad túto čiastku požiadať komitenta o schválenie vynaloženia takýchto nákladov. Ak ich komitent neschváli, nemá komisionár voči komitentovi nárok na ich náhradu v časti, ktorá vyššie uvedenú čiastku presahuje. Úhrada nákladov je splatná spolu s úhradou odmeny za vykonanú činnosť.

(Alternatíva: Súčasťou odmeny sú aj všetky náklady spojené s činnosťou komisionára podľa tejto zmluvy.)

IV.
Povinnosti strán

Komisionár je povinný pri zariaďovaní záležitosti konať s potrebnou odbornou starostlivosťou, podľa pokynov komitenta a v súlade s jeho záujmami.

Komisionár je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť komitentovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri zariaďovaní záležitosti a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov komitenta.

Komisionár je povinný priebežne a pravdivo informovať komitenta o priebehu plnenia záväzku a o výsledkoch jeho činnosti, a to písomnou správou o činnosti predkladanou komitentovi v jeho sídle najmenej .....krát za ....... kalendárny(-e, -ych) mesiac(-e, -ov), a to do .......... dňa príslušného mesiaca, v ktorej komisionár uvedie podrobné výsledky jeho činnosti pri plnení tejto zmluvy a odporúčania pre najbližšie obdobie.

(Odporúča sa v prípade, že sa zmluva uzaviera na dlhšie časové obdobie alebo na dobu neurčitú.) (odporúčania na konci textu zmluvy a nie priamo v zmluve)

Komisionár je povinný bez zbytočného odkladu previesť na komitenta práva získané pri zariaďovaní záležitosti a vydať mu všetko, čo pri tom získal.

Komisionár je po splnení záväzku povinný podať do ....... dní komitentovi správu o vykonanej činnosti, v ktorej uvedie najmä .................... (pokiaľ bolo predmetom záväzku komisionára uzavretie zmluvy, vždy musí v správe označiť osobu, s ktorou zmluvu uzavrel) a vykonať vyúčtovanie obchodu.

V prípade, ak osoba, s ktorou komisionár uzavrel zmluvu pri zariaďovaní záležitosti, poruší svoje záväzky, je komisionár povinný na účet komitenta splnenie týchto záväzkov vymáhať, alebo ak s tým komitent súhlasí, postúpiť mu pohľadávky zodpovedajúce týmto záväzkom.

Komisionár je povinný na účet komitenta poistiť vec a to najneskôr do ..........., pričom poistná čiastka musí byť najmenej ............ eur a poistné plnenie musí vinkulovať v prospech komitenta.

Odporúča sa pri veci, ktorá má vyššiu hodnotu napr. umelecké alebo starožitné dielo (odporúčania na konci textu zmluvy a nie priamo v zmluve)

Komisionár je povinný konať v mene komitenta osobne a nie je oprávnený na svoju činnosť používať iné osoby.

(Alternatíva 1: Komisionár je oprávnený poveriť plnením tejto zmluvy

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: