Input:

Vzor dohody o započítaní

20.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.20.3 Vzor dohody o započítaní

JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor


Dohoda o započítaní

uzatvorená v zmysle § 581 ods. 3 Občianskeho zákonníka

medzi:

Účastníkom č. 1:

Meno a priezvisko: .......................................................

Bydlisko: ......................................................................

Dátum narodenia: ........................................................

(ďalej len „Účastník č. 1”)

a

Účastníkom č. 2:

Meno a priezvisko: .......................................................

Bydlisko: ......................................................................

Dátum narodenia: ........................................................

(ďalej len „Účastník č. 2”)

I.

Pohľadávky

Účastníci tejto Dohody o započítaní (ďalej len „Dohoda”) majú tieto vzájomné splatné pohľadávky (ďalej len „Pohľadávky”):

  • pohľadávka Účastníka č. 1 voči Účastníkovi č. 2, ktorá vznikla z titulu Zmluvy o pôžičke zo dňa ............, na základe ktorej Účastník č. 1 poskytol Účastníkovi č. 2 pôžičku vo výške: .................. Eur. V zmysle tejto Zmluvy o pôžičke má Účastník č. 2 vrátiť Účastníkovi č. 1 sumu vo výške: ............ Eur a to dňa: ........... . Z uvedeného je zrejmé, že pohľadávka Účastníka č. 1 na vrátenie pôžičky nie je k dnešnému dňu splatná.

  • Pohľadávka Účastníka č. 2 voči Účastníkovi č. 1, ktorá vznikla z titulu Kúpnej zmluvy, na základe ktorej Účastník č. 2 previedol na Účastníka č. 1 vlastnícke právo k osobnému motorovému vozidlu zn. Škoda Octavia, pričom Účastník č. 1 sa zaviazal Účastníkovi č. 2 titulom zaplatenia kúpnej ceny motorového vozidla uhradiť sumu vo výške: ............ Eur. Pohľadávka Účastníka č. 2 voči Účastníkovi č. 1 na zaplatenie kúpnej ceny za prevod motorového vozidla vo výške: ........... Eur sa stala splatná dňa: ............., tzn. že k dnešnému dňu je pohľadávka splatná.

Vzájomné pohľadávky účastníkov sa kryjú vo výške ............... Eur slovom .................... Euro.

Saldo pohľadávok po započítaní pohľadávok v zmysle tejto Dohody o započítaní je ..................... Eur v Účastníka č. 2.

Účastníci tejto Dohody sa, bez ohľadu na to, že pohľadávka Účastníka č. 1 voči Účastníkovi č. 2 ešte nie je splatná, rozhodli Pohľadávky započítať.

II.

Započítanie

Účastníci tejto Dohody sa dohodli, že dňom podpisu tejto Dohody započítavajú navzájom

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: