dnes je 22.6.2021

Input:

Vzor dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov

27.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.24.1.1 Vzor dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov

JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor


Dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov podľa ustanovenia § 149 Občianskeho zákonníka

Manžel:

Meno a priezvisko: ........................................

Bydlisko: .......................................................

Dátum narodenia: ..........................................

a

Manželka:

Meno a priezvisko: .........................................

Bydlisko: ......................................................

Dátum narodenia: ..........................................

I.

Manželstvo účastníkov bolo rozvedené rozsudkom Okresného súdu ............ zo dňa ............... sp. zn. ....................., ktorý nadobudol právoplatnosť dňa ................. a vykonateľnosť dňa ..................... Týmto zaniklo aj bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.

Účastníci tejto dohody zhodne konštatujú, že je zachovaná trojročná lehota na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov dohodou v zmysle ustanovenia § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka.

II.

Počas manželstva nadobudli účastníci nasledovný majetok:

  1. peňažné prostriedky vo výške ............ vedené na bankovom účte č. ú. ............... vedený na meno manžela avšak nadobudnuté počas trvania manželstva
  2. osobné motorové vozidlo továrenskej značky ................., farby ...................., VIN číslo ............., EČV ..................... za nadobúdaciu cenu .................. €, ku dňu zániku manželstva v hodnote určenej obojstrannou dohodou účastníkov približne na .................. € nadobudnuté zo spoločných prostriedkov
  3. majetkové hodnoty (aktíva a pasíva) predstavujúce podnik manžela pod obchodným menom .............., IČO: ................, číslo živnostenského oprávnenia vydaného Obvodným úradom v .............., .................... v hodnote určenej obojstrannou dohodou účastníkov približne na €
  4. pohľadávku vo výške ................... € s príslušenstvom a to voči dlžníkovi .................. titulom náhrady škody .................. na zaplatenie ktorej je dlžník zaviazaný rozsudkom Krajského súdu ................ sp. zn. ................ a ohľadne ktorej bolo začaté exekučné konanie voči dlžníkovi.

III.

Účastníci sa dohodli na nasledovnom rozdelení majetku:

Výlučným vlastníkom peňažných prostriedkov uvedených pod bodom a) odseku II. tejto dohody je manželka.

Výlučným vlastníkom osobného motorového vozidla uvedeného pod bodom b) odseku II. tejto dohody je manžel.

Výlučným vlastníkom podniku uvedeného pod bodom c) odseku II. tejto dohody je manžel.

Pohľadávka uvedená pod bodom d) odseku II. patrí obom manželom, každému v jednej polovici istiny a všetkého príslušenstva k pohľadávke patriacemu.

Manžel je povinný titulom vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov zaplatiť manželke sumu ........... € a to do jedného mesiaca od uzatvorenia tejto dohody.

IV.

Účastníci tejto dohody sa zároveň dohodli, že v prípade, ak manžel neuhradí sumu .......... € v lehote určenej v odseku III. tejto dohody, je povinný okrem úrokov z