dnes je 22.6.2021

Input:

Vzor dohody o splátkach dlhu

21.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.20.5 Vzor dohody o splátkach dlhu

JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor


DOHODA O SPLÁTKACH DLHU

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 51 Občianskeho zákonníka

medzi:

Dlžníkom:

Meno a priezvisko: .......................................................

Bydlisko: ......................................................................

Dátum narodenia: ........................................................

Číslo účtu: ...................................................................

(ďalej ako „dlžník”)

a

Veriteľom:

Meno a priezvisko: .......................................................

Bydlisko: ......................................................................

Dátum narodenia: ........................................................

Číslo účtu: ...................................................................

(ďalej ako „veriteľ”)

(ďalej spolu len „strany dohody”)

I.

Úvodné ustanovenia

Veriteľ má voči dlžníkovi pohľadávku na zaplatenie sumy vo výške: .......................... Eur (ďalej len „dlh”). Dlh dlžníka voči veriteľovi vznikol titulom povinnosti dlžníka vrátiť vyššie uvedenú sumu veriteľovi ako pôžičku v zmysle zmluvy o pôžičke zo dňa ............, na základe ktorej veriteľ poskytol dlžníkovi pôžičku vo výške: .................. Eur, a ktorá bola medzi veriteľom a dlžníkom uzavretá dňa: ..................... V zmysle zmluvy o pôžičke mal dlžník vrátiť veriteľovi poskytnutú pôžičku dňa: ..........., a teda ku dňu uzatvorenia tento dohody je záväzok dlžníka voči veriteľovi splatný a dlžník je v omeškaní s plnením dlhu.

Dlžník vyššie špecifikovaný dlh voči veriteľovi uznáva čo do výšky a čo do dôvodu.

Dlžník a veriteľ sa prostredníctvom tejto dohody dohodli na pravidlách vysporiadania dlhu dlžníka voči veriteľovi a to tak, že dlžník svoje záväzky voči veriteľovi uhradí v .......... splátkach a to vo výške a v termínoch podľa tejto dohody.

Strany dohody sa zaväzujú vykonať všetky potrebné úkony a poskytnúť si potrebnú súčinnosť tak, aby došlo k naplneniu účelu tejto dohody – t. j. aby došlo k celkovému vysporiadaniu dlhu dlžníka voči veriteľovi riadne a včas.

II.

Termíny plnenia a výška jednotlivých splátok

Strany dohody sa dohodli, že dlžník je povinný uhradiť veriteľovi svoj vyššie špecifikovaný dlh formou dohodnutých ....... splátok prevodom (bezhotovostne) na bankový účet veriteľa uvedený v záhlaví tejto dohody nasledovne:

Strany dohody sa prostredníctvom tejto dohody dohodli, že v prípade ak splatnosť niektorej splátky pripadne na štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, tak sa splatnosť posunie na najbližší pracovný deň.

Pri každej úhrade jednotlivej splátky je dlžník povinný označiť číslo splátky, ktorá bola bezhotovostným prevodom uhradená.

Dlžník je povinný uhradiť každú z dohodnutých splátok tak, aby bola príslušná splátka pripísaná na účet veriteľa najneskôr v deň jej splatnosti. Za deň zaplatenia splátky sa považuje deň, keď došlo k pripísaniu príslušnej splátky na účet veriteľa.

Uhradením všetkých vyššie dohodnutých splátok v celkovej výške dlhu uvedenej v čl. I ods. 1 tejto dohody v termínoch uvedených v tejto dohode zanikne dlh dlžníka voči veriteľovi v plnom rozsahu.

Veriteľ vyhlasuje, že počas doby, kedy bude dlžník riadne a včas plniť