dnes je 22.6.2021

Input:

Vzor dohody o pristúpení k záväzku

16.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.19.3.1 Vzor dohody o pristúpení k záväzku

JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor


Dohoda o pristúpení k záväzku

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 533 Občianskeho zákonníka

medzi:

Veriteľom:

Meno a priezvisko: ...........................................................

Bydlisko: ........................................................................

Dátum narodenia: ............................................................

(ďalej ako „veriteľ”)

a

Pristupujúcim dlžníkom:

Meno a priezvisko: ...........................................................

Bydlisko: ........................................................................

Dátum narodenia: ............................................................

(ďalej ako „pristupujúci dlžník”)

(ďalej spolu len „strany dohody”)

I.

Úvodné ustanovenia

Veriteľ má voči dlžníkovi .........................................., trvalo bytom: ................................., dátum narodenia: ............................... (ďalej len „dlžník alebo pôvodný dlžník”) pohľadávku na zaplatenie sumy vo výške: ...................... Eur, slovom ................................ Eur (ďalej len „záväzok”). Záväzok dlžníka voči veriteľovi vznikol titulom povinnosti dlžníka vrátiť vyššie uvedenú sumu veriteľovi ako pôžičku v zmysle zmluvy o pôžičke zo dňa ............, na základe ktorej veriteľ poskytol dlžníkovi pôžičku vo výške: .................. Eur a ktorá bola medzi veriteľom a dlžníkom uzavretá dňa: .................. V zmysle zmluvy o pôžičke mal dlžník vrátiť veriteľovi poskytnutú pôžičku dňa: ................ a teda záväzok dlžníka voči veriteľovi je už splatný a dlžník je v omeškaní s plnením záväzku.

II.

Pristúpenie k záväzku

Pristupujúci dlžník týmto pristupuje k záväzku dlžníka uvedenému v čl. I tejto zmluvy a pristúpením k záväzku prehlasuje, že splní za dlžníka jeho záväzok voči veriteľovi.

Pristupujúci dlžník prehlasuje, že k záväzku dlžníka špecifikovaného v čl. I tejto zmluvy pristupuje v celom rozsahu záväzku a teda sa zaväzuje za dlžníka splniť nielen istinu zodpovedajúcu sume pôžičky poskytnutej dlžníkovi zo strany veriteľa, ale zaväzuje sa splniť za dlžníka aj príslušenstvo pôžičky zodpovedajúce zákonným úrokom z omeškania a úrokov z poskytnutej pôžičky, tak ako tieto boli dohodnuté medzi veriteľom a dlžníkom v uzatvorenej zmluve o pôžičke zo dňa ...................

Strany dohody sú si vedomé, že právnym dôsledkom pristúpenia pristupujúceho dlžníka k záväzku sa pristupujúci dlžník stáva dlžníkom popri dlžníkovi pôvodnom a že obaja dlžníci