dnes je 22.6.2021

Input:

Vzor dohody o odpustení dlhu

13.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.16.1.2 Vzor dohody o odpustení dlhu

JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor


Dohoda o odpustení dlhu

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 574 Občianskeho zákonníka

medzi

Veriteľom:

Meno a priezvisko: ...................................

Bydlisko: ................................................

Dátum narodenia: ....................................

(ďalej len „Veriteľ”)

a

Dlžníkom:

Meno a priezvisko: ...................................

Bydlisko: ................................................

Dátum narodenia: ....................................

(ďalej len „Dlžník”)

I.

Špecifikácia dlhu

Dlžník prehlasuje, že má voči Veriteľovi dlh vo výške ............... Eur, titulom pôžičky v zmysle Zmluvy o pôžičke zo dňa ............, na základe ktorej Veriteľ poskytol Dlžníkovi pôžičku vo výške .................. Eur. V zmysle Zmluvy o pôžičke mal Dlžník vrátiť Veriteľovi poskytnutú pôžičku dňa ............ .

Vzhľadom k tomu, že Dlžník sa voči Veriteľovi dostal do omeškania s uhradením pôžičky, vznikol Veriteľovi voči Dlžníkovi nárok na uhradenie úrokov z omeškania vo výške zákonnej sadzby určenej v zmysle ustanovenia § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Veriteľ má taktiež právo na zmluvný úrok z poskytnutej pôžičky vo výške .......... % p.a.

II.

Odpustenie dlhu

Účastníci tejto dohody sa dohodli, že Veriteľ odpúšťa Dlžníkovi v celom rozsahu dlh, tak ako je tento špecifikovaný v článku I. tejto Dohody. Veriteľ zároveň prehlasuje, že súčasne s odpustením dlhu odpúšťa Dlžníkov v celom rozsahu aj príslušenstvo dlhu, tak ako je toto bližšie špecifikované článku I. tejto Dohody.

Dlžník odpustenie dlhu zo strany Veriteľa v celom rozsahu prijíma.

Veriteľ zároveň prehlasuje, že pohľadávku voči Dlžníkovi vrátane príslušenstva dlhu ako je špecifikované v článku I. tejto Dohody ku dňu podpisu tejto Dohody nepostúpil na žiadnu tretiu