Input:

Sprostredkovateľská zmluva medzi zmluvnými stranami pri predaji nákladných motorových vozidiel a pri vyhľadávaní kupujúcich pre záujemcu

31.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.27 Sprostredkovateľská zmluva medzi zmluvnými stranami pri predaji nákladných motorových vozidiel a pri vyhľadávaní kupujúcich pre záujemcu

JUDr. Alexander Škrinár, CSc

Stiahnuť vzor


Zmluva uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka

medzi zmluvnými stranami(právnická osoba s fyzickou osobou – nepodnikateľom):

záujemca:

obchodné meno....................................

sídlo ...................................

IČO ......................................

IČ DPH.....................................

bankové spojenie, číslo účtu .....................................

zastúpený (osoba oprávnená konať v mene účastníka) ...............................

zapísaný do obchodného registra Okresného súdu ......oddiel ....vložka č. .....

sprostredkovateľ:

meno, priezvisko...........................................

trvalé bydlisko..............................................

číslo OP.......................................................

dátum narodenia............................................

rodné číslo....................................................

bankové spojenie, číslo účtu.............................

štátna príslušnosť..............................................

I.

Účel zmluvy

Účelom zmluvy je zabezpečenie spolupráce medzi zmluvnými stranami pri predaji nákladných motorových vozidiel a pri vyhľadávaní kupujúcich pre záujemcu.

Záujemca je obchodná spoločnosť, ktorá sa v rámci obchodnej činnosti zaoberá aj predajom nákladných motorových vozidiel.

Sprostredkovateľ je fyzická osoba nepodnikateľ, ktorá sa zaväzuje získavať pre záujemcu kupujúcich na kúpu a predaj nákladných motorových vozidiel.

II.

Predmet zmluvy

Sprostredkovateľ sa zaväzuje svojou činnosťou obstarávať pre záujemcu kupujúcich na uzavretie kúpnej zmluvy na kúpu a predaj nákladných motorových vozidiel, ktoré predáva záujemca a záujemca sa zaväzuje zaplatiť sprostredkovateľovi dohodnutú odmenu, ak bola kúpna zmluva uzavretá jeho pričinením.

III.

Povinnosti záujemcu

a)Záujemca je povinný poskytnúť sprostredkovateľovi všetky informácie o predávaných jednotlivých druhoch nákladných motorových vozidiel, ktoré má v ponuke predaja. Záujemca je povinný odovzdať sprostredkovateľovi všetky tlačené propagačné alebo iné materiály poskytujúce informácie o k týmto nákladným motorovým vozidlám, najmä o ich vlastnostiach, výkone, technických parametroch a spôsobe ich využívania. Osobitne bude informovať sprostredkovateľa o nových modeloch nákladných motorových vozidiel, ktoré uvádza na trh.

b) Záujemca je povinný oznámiť sprostredkovateľovi uzavretie kúpnej zmluvy s kupujúcim získaným sprostredkovateľom do troch dní od uzavretia kúpnej zmluvy. V tej istej lehote je povinný oznámiť sprostredkovateľovi, že so získaným záujemcom nedošlo k uzavretiu kúp- nej zmluvy a dôvod jej neuzavretia.

IV.

Povinnosti sprostredkovateľa

Sprostredkovateľ je povinný vyvíjať sústavnú činnosť na získavanie kupujúcich na uzavretie kúpnej zmluvy na kúpu a predaj nákladných motorových vozidiel pre záujemcu. V prípade získania kupujúceho sprostredkovateľ oznámi záujemcovi kupujúceho, ktorý chce uzavrieť kúpnu zmluvu na kúpu nákladného motorového vozidla s uvedením jeho identifikačných údajov, najmä obchodného mena, sídla, IČO, osoby, ktorá koná v jeho mene a možnosti kon- taktovania s ním.

V.

Odmena a spôsob jej náhrady

Sprostredkovateľovi patrí odmena za získanie kupujúceho vo výške .......% z dohodnutej kúpnej ceny nákladného motorového vozidla bez DPH za každú uzavretú kúpnu zmluvu medzi záujemcom a kupujúcim, ktorá bola uzavretá pričinením sprostredkovateľa.

Záujemca vyplatí odmenu za sprostredkovanie kúpy a predaja predmetu sprostredkovania na základe predloženého výkazu o uzavretých kúpnych zmluvách pričinením sprostredkova-teľa a vyúčtovania sprostredkovateľom za dohodnuté mesačné obdobie, ktoré vystavil na základe oznámenia záujemcu o uzavretých kúpnych zmluvách v súlade s čl. III. písm. b) tejto zmluvy.

Sprostredkovateľ predloží výkaz s vyúčtovaním do 5 dní po uplynutí kalendárneho mesiaca.

Splatnosť vyúčtovania odmeny je 7 dní od jej doručenia záujemcovi.

V prípade omeškania s platením vzniká záujemcovi povinnosť zaplatiť úroky z omeškania v zákonnej výške.

VI.

Náhrada nákladov

Zmluvné strany sa dohodli, že náhrada nákladov sprostredkovateľa so získavaním kupujúcich je zahrnutá v odmene sprostredkovateľa. Zmluvné strany sa dohodli, že bežné náklady na obstaranie budúceho kupujúceho predstavujú cestovné, náhrada stravného, ....... .

V prípade, ak činnosť sprostredkovateľa na získanie budúceho kupujúceho si vyžiada zvýšené náklady, je ich výšku a odôvodnenie a špecifikáciu povinný

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: