dnes je 31.7.2021

Input:

Právna úprava zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy podľa Občianskeho zákonníka

15.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.1 Právna úprava zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy podľa Občianskeho zákonníka

JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Zmluva o budúcej zmluve je upravená v § 50a OZ. Pre oblasť obchodnoprávnych vzťahov platí úprava § 289 ObZ. Zmluvou o budúcej zmluve sa zmluvné strany dohodnú, že do určenej doby uzavrú zmluvu, o ktorej podstatných náležitostiach sa musia dohodnúť. Pactum de contrahendo (zmluvu o budúcej zmluve) možno uzavrieť o akejkoľvek zmluve. Podmienkou však je zásadne písomná forma, zmluvu o budúcej zmluve nie je možné uzavrieť ústne. Pre budúcich účastníkov zmluvného vzťahu jej uzavretie predstavuje určitú istotu, že ak jedna zo strán bude chcieť v budúcnosti uzavrieť aj s tým, že znenie obsahu budúcej zmluvy spravidla býva pripojené ako príloha k zmluve o budúcej zmluve. Nie je to však podmienka jej platnosti. S prihliadnutím na znenie § 409 ObZ. kúpna zmluva, ktorej predmetom je nehnuteľnosť môže byť platne uzavretá len podľa ustanovení Občianskeho zákonníka. Predmetom kúpnej zmluvy podľa Obchodného zákonníka môže byť len hnuteľná vec.

Náležitosti zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy sú:

  • určenie doby, do ktorej sa má budúca zmluva uzavrieť. Zo zmluvy o budúcej zmluve vyplýva stranám povinnosť zmluvu uzavrieť. Doba pritom môže byť určená konkrétnym dátumom, alebo môže byť naviazaná na určitú udalosť, podstatné náležitosti budúcej zmluvy,

Podstatnými náležitosťami sú tie náležitosti, bez ktorých by samotná zmluva nevznikla (napríklad pri kúpnej zmluve sú nimi predmet a cena). Bez chýbajúcej len jednej podstatnej náležitosti by zmluva o budúcej zmluve platne nevznikla,

  • povinnosť uzavrieť v určenej dobe zmluvu, na ktorej náležitostiach sa dohodli. V prípade, ak zmluvná strana odmieta splniť svoju kontraktačnú povinnosť, je druhá zmluvná strana oprávnená po uplynutí určenej doby domáhať sa na súde, aby prehlásenie vôle porušujúcej zmluvnej strany bolo nahradené súdnym rozhodnutím,

  • zmluvné strany sa môžu dohodnúť na tom, že právo požiadať súd o nahradenie prejavu vôle druhej strany rozhodnutím súdu má len jedna strana alebo tak, že ho majú obidve strany.

Súd o povinnosti zmluvnej strany uzavrieť zmluvu nerozhoduje, ale sám svojím rozhodnutím vôľu povinnej strany k uzatvoreniu zmluvy nahradí. Nahradenie vyhlásenia vôle sa ale oprávnená strana môže domáhať iba do jedného roka; tento časový okamih začína plynúť od uplynutia doby dohodnutej v zmluve o budúcej zmluve na uzatvorenie budúcej zmluvy.

Zánik zmluvy

Okrem všeobecných spôsobov zániku záväzku upravuje OZ aj špecifický spôsob v § 50a ods. 3 OZ a to tak, že ak sa v období od uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve do času uzatvorenia budúcej zmluvy zmenili okolnosti, z ktorých účastníci pri vzniku zmluvy vychádzali, a to až do takej miery, že nie je možné spravodlivo požadovať, aby bola zmluva uzatvorená, záväzok uzavrieť budúcu zmluvu zaniká. Požiadavka spravodlivosti je tu chápaná z objektívneho,