Input:

Právna úprava zmluvy o úschove

15.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.18 Zmluva o úschove veci

4.18.1 Právna úprava zmluvy o úschove

JUDr. Jozef Jaško, JUDr. Ivan Syrový, PhD.


Zmluvu o úschove upravuje Občiansky zákonník vo svojich § 747 až 753. Ide o dvojstranný právny úkon medzi zložiteľom - osobou, ktorá vec do úschovy odovzdáva a uschovávateľom - osobou, ktorá vec do úschovy preberá. Predmetom úschovy môže byť len hnuteľná vec.

Zmluvou o úschove vznikne zložiteľovi právo, aby uschovávateľ hnuteľnú vec prevzatú od neho do úschovy riadne opatroval. Zmluvu o úschove možno uzavrieť aj tak, že sa odovzdanie aj prevzatie veci zabezpečí mechanickými prostriedkami. V zmluve možno dohodnúť, že uschovávateľ môže vec odovzdať do úschovy ďalšiemu uschovávateľovi. V tomto prípade sa pôvodné subjekty nemenia, zostávajú nimi tí, čo zmluvu uzavreli. Vzťah uschovávateľa a ďalšieho uschovávateľa je vzťahom samostatným.


OBČZ pre uzavretie zmluvy nepredpisuje žiadnu formu.

Zmluva o úschove je dvojstranný právny úkon. Podstatnými náležitosťami je dohoda o:

  • predmete úschovy,

  • odmene,

  • čase, dokedy má byť vec uschovaná.

Predmetom úschovy môže byť len vec hnuteľná.

Zmluva vzniká okamihom, kedy sa strany dohodnú na podstatných náležitostiach.

Zaniká:

  • splnením záväzku,

  • výpoveďou v zmysle zmluvy,

  • odstúpením od zmluvy,

  • dohodou strán.

Zložiteľ je povinný nahradiť uschovávateľovi nevyhnutné náklady, ktoré na vec pri jej opatrovaní vynaložil. Odmenu za úschovu je povinný zložiteľ zaplatiť len vtedy, ak sa tak dohodol alebo ak to zodpovedá predmetu podnikania uschovávateľa alebo zvyklostiam. Zložiteľ môže kedykoľvek žiadať vrátenie veci. Je povinný, ak sa účastníci nedohodli inak, nahradiť uschovávateľovi škodu vzniknutú mu úschovou, ako aj náklady, ktoré uschovávateľ na vec vynaložil na splnenie

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: