Input:

Právna úprava zmluvy o postúpení pohľadávky

15.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.19.1 Právna úprava zmluvy o postúpení pohľadávky

JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Predmet zmluvy

Zmluvou o postúpení pohľadávky prenecháva veriteľ, ktorého zákon označuje špecifickým pojmom postupca, za odplatu alebo bezodplatne svoju pohľadávku voči konkrétnemu dlžníkovi novému veriteľovi, ktorého zákon označuje pojmom postupník. Na základe takejto zmluvy sa potom účinnosťou zmluvy o postúpení pohľadávky postupník stáva novým veriteľom dlžníka.

Základný rámec právnej úpravy predstavuje ustanovenie § 524 až 530 Občianskeho zákonníka. Z ustanovenia § 524 ods. 1 Občianskeho zákonníka vyplýva, že zákon vyžaduje pre platnosť zmluvy o postúpení pohľadávky písomnú formu. Na právne účinky postúpenia pohľadávky sa súhlas dlžníka nevyžaduje, zmluva sa uzatvára medzi postupcom a postupníkom.

Pohľadávky, ktoré nemožno postúpiť

V zásade možno uviesť, že postúpiť možno akúkoľvek pohľadávku okrem prípadu, keď postúpenie vylučuje priamo zákon alebo dohoda pôvodných subjektov záväzkovoprávneho vzťahu, teda dlžníka a veriteľa. Ak sa veriteľ a dlžník dohodnú v rámci svojho záväzkovoprávneho vzťahu, že veriteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávku, tak akákoľvek prípadná zmluva o postúpení pohľadávky uzavretá medzi postupcom ako veriteľom a postupníkom ako novým veriteľom by bola neplatná pre rozpor so zákonom. Postúpiť taktiež nemožno pohľadávku, ktorá zaniká najneskôr smrťou veriteľa (napr. právo poškodeného na bolestné alebo náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia), alebo ktorej obsah by sa zmenou veriteľa zmenil. Z postúpenia sú taktiež vylúčené pohľadávky, ktoré nemôžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia (napr. sociálne dávky a rôzne podpory, pohľadávky zo stáviek a hier). Postúpiť možno aj pohľadávku, ktorá je premlčaná.

Oznámenie o postúpení pohľadávky dlžníkovi

Vzhľadom k tomu, že postúpením pohľadávky sa mení osoba veriteľa, pričom zmluvu o postúpení možno uzavrieť aj bez vedomia dlžníka alebo dokonca aj proti jeho vôli, na to aby dlžník mohol splniť svoj dlh svojmu veriteľovi, musí sa najskôr dozvedieť, kto je jeho novým veriteľom. Dlžníka môže o postúpení pohľadávky informovať buď veriteľ pôvodný – t. j. postupca alebo aj veriteľ nový – postupník. V prípade, ak pôvodný veriteľ oznámi dlžníkovi postúpenie pohľadávky, nie je povinný dlžníkovi preukazovať zmluvu na základe ktorej došlo k postúpeniu pohľadávky. Ak však o postúpení pohľadávky informuje dlžníka nový veriteľ – postupník, tak dlžník je oprávnený požadovať od postupníka, aby mu tento postúpenie pohľadávky preukázal prostredníctvom zmluvy o postúpení pohľadávky. Oboznámenie dlžníka o postúpení pohľadávky buď veriteľom pôvodným alebo novým má svoj význam. Pokiaľ totiž nie je dlžník oboznámený o postúpení pohľadávky, alebo ak mu postúpenie nebolo preukázané, je bez ohľadu na uzatvorenú zmluvu o postúpení pohľadávky oprávnený splniť svoj dlh pôvodnému veriteľovi. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť možno odporučiť, aby postupca aj postupník pri oboznámení resp. preukázaní postúpenia pohľadávky informovali dlžníka prostredníctvom písomného oznámenia. Po oznámení postúpenia pohľadávky alebo preukázania postúpenia pohľadávky je dlžník povinný plniť postupníkovi ako novému veriteľovi.

Dokiaľ dlžníkovi postúpenie pohľadávky nie je oznámené zo strany postupcu, alebo preukázané zo strany postupníka, tak ako to vyplýva z ustanovenia § 526 Občianskeho zákonníka, nie je dlžník povinný plniť novému veriteľovi, ale naopak, svojho dlhu sa dlžník zbaví tak, že ho splní pôvodnému veriteľovi. Za to, že dlžník splnil postupcovi záväzok skôr, než bol povinný ho splniť postupníkovi, potom postupníkovi zodpovedá postupca.

Postavenie dlžníka po postúpení

Z ustanovenia § 529 Občianskeho zákonníka vyplýva zásada, podľa ktorej nesmie pri postúpení pohľadávky dôjsť k zhoršeniu postavenia dlžníka. Prakticky sa táto zásada prejavuje v tom zmysle, že po postúpení pohľadávky môže postupca uplatniť voči postupníkovi ako novému veriteľovi všetky námietky proti pohľadávke, ktoré mohol dlžník uplatniť voči pôvodnému veriteľovi v čase postúpenia pohľadávky. Dlžník teda môže uplatniť voči postupníkovi námietky týkajúce sa dôvodnosti alebo výšky pohľadávky, námietku neexistencie pohľadávky, námietku premlčania atď. Zákon upravuje aj možnosť dlžníka použiť voči postupníkovi svoje na započítanie spôsobilé pohľadávky, ktoré mal voči postupcovi ako svojmu pôvodnému veriteľovi, avšak za splnenia predpokladu spôsobilosti pohľadávky na započítanie; musí byť daná existencia pohľadávky (pohľadávka však nemusí byť splatná) v dobe keď mu bolo postúpenie pohľadávky oznámené alebo preukázané a dlžník musí bez zbytočného odkladu po oznámení alebo preukázaní postúpenia oznámiť postupníkovi ako svojmu novému veriteľovi, že má vzájomnú pohľadávku voči postupcovi ako pôvodnému

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: