Input:

Právna úprava zmluvy o obchodnom zastúpení

3.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.1 Právna úprava zmluvy o obchodnom zastúpení

JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Zmluva o obchodnom zastúpení predstavuje obchodne záväzkový vzťah, ktorý sa uzaviera len medzi podnikateľskými subjektmi. Je upravený v § 652 a nasl. ObchZ. Označujeme ho aj preto ako relatívna obchodne záväzkový vzťah podľa § 261 ods. 1 a 2 ObchZ.

Zmluvou o obchodnom zastúpení sa obchodný zástupca ako podnikateľ zaväzuje pre zastúpeného vyvíjať činnosť smerujúcu uzatvoreniu určitého druhu zmlúv (ďalej len „obchody“) alebo dojednávať a uzatvárať obchody v mene zastúpeného a na jeho účet a zastúpený sa zaväzuje zaplatiť obchodnému zástupcovi províziu podľa § 652 ObchZ.

Podstatné časti zmluvy

Charakteristickým znakom tejto zmluvy je dlhodobá spolupráca medzi obchodným zástupcom a zastúpeným, ktorá smeruje k zlepšeniu najmä odbytových podmienok. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že obchodný zástupca svoju činnosť bude vyvíjať:

  • tak, aby pre zastúpeného zabezpečil nových obchodných partnerov a obstaral príležitosť pre zastúpeného na uzavretie zmluvy, alebo

  • aby priamo uzavrel určité zmluvy s obchodnými partnermi v mene zastúpeného.

Obchodný zástupca koná v mene zastúpeného na základe splnomocnenia. Zmluva o obchodnom zastúpení sa vždy musí uzavrieť v písomnej forme.

Podstatné časti zmluvy o obchodnom zastúpení:

  1. určenie zmluvných strán – zastúpený – obchodný zástupca s ich identifikáciou,
  2. označenie druhu zmlúv, ktoré má obchodný zástupca uzavrieť v mene zastúpeného alebo ktoré má svojou činnosťou zabezpečiť pre uzavretie zastúpeným.

Obchodný zástupca

Obchodný zástupca musí byť vždy podnikateľ, ktorý podniká na základe živnostenského oprávnenia.

Zo zákona sa vylučuje konflikt záujmov, lebo obchodným zástupcom nemôže byť:

  1. osoba, ktorá môže ako orgán zaväzovať zastúpeného,
  2. spoločník alebo člen družstva, ktorý je splnomocnený zaväzovať ostatných spoločníkov, alebo členov družstva,
  3. likvidátor, správca konkurznej podstaty, osobitný správca alebo vyrovnávací správca.

Zmluva o obchodnom zastúpení má vždy odplatnú povahu. Výška odplaty nemusí byť dohodnutá v zmluve a netvorí jej podstatnú časť.

Odmena obchodného zástupcu

Za vykonanie dohodnutej činnosti patrí obchodnému zástupcovi provízia, ktorú si dohodli v zmluve alebo ak si ju nedohodli, tak zodpovedajúca zvyklostiam v odbore činnosti. Spravidla sa však pri odmeňovaní používa kritérium počtu alebo úrovne obchodov, ktoré obchodný zástupca zabezpečil svojou činnosťou smerujúcou k uzavretiu zmluvy zastúpeným alebo vlastnými uzavretými zmluvami.

Činnosť obchodného zástupcu sa môže vykonávať v rozličných oblastiach obchodu, môže ísť o zabezpečenie odbytu tovaru, uzavretie poistných zmlúv, lízingových zmlúv, zmlúv o nájme nebytových priestorov alebo iných zmlúv.

V zmluve o obchodnom zastúpení sa zmluvné strany môžu dohodnúť aj na nároku na úhradu nákladov, ktoré boli spojené s činnosťou obchodného zástupcu. Obchodný zástupca môže požadovať náhradu nákladov popri provízii len v prípade, že sa tak so zastúpením v zmluve dohodli a za predpokladu, že v zmluve nie je uvedené niečo iné, len v prípade, ak mu vznikol nárok na províziu z obchodu, ktorý sprostredkoval vlastnou činnosťou, ktorého sa náklady týkajú. Inak platí, že náklady zástupcu sú zahrnuté v dohodnutej alebo obvyklej vyplatenej provízie.

Výhradné obchodné zastúpenie

Zmluvné strany si môžu dohodnúť výhradné obchodné zastúpenie pre určitú oblasť. Z neho vyplýva povinnosť zastúpeného, že v tejto oblasti nesmie vykonávať činnosť pre inú osobu. Na druhej strane ani zastúpený nesmie v dohodnutej oblasti poveriť činnosťou smerujúcou k uzavretiu zmlúv iného zástupcu. Ak nie je dohodnuté výhradné obchodné zastúpenie platí, že ide o nevýhradné zastúpenie.

Odporúčania k zmluve o výhradnom obchodnom zastúpení

Zmluva o výhradnom obchodnom zastúpení musí obsahovať vymedzenie územia, na ktoré sa činnosť obchodného zástupcu vzťahuje. Výhradné obchodné zastúpenie znamená, že zastúpený nesmie poveriť činnosťou obchodného zástupca vo vymedzenom území inú osobu bez toho, že by ukončil s pôvodným obchodným zástupcom činnosť podľa uzavretej zmluvy. Na druhej strane obchodný zástupca nesmie vykonávať činnosť s rovnakým predmetom pre seba a ani pre tretie osoby.

Obsahom činnosti obchodného zástupcu môže byť uzavretie zmlúv v mene a na účet zastúpeného. Za týmto účelom musí zastúpený vystaviť pre obchodného zástupcu splnomocnenie na každý jednotlivý prípad, alebo čo je vhodnejšie všeobecnú plnú moc.

Nárok na províziu zanikne, ak je zrejmé, že obchod medzi zastúpeným a treťou osobou sa neuskutoční. Podmienkou však je, že neuskutočnenie obchodu nenastalo následkom skutočností na strane zastúpeného, ktorý obchod zmaril svojou nečinnosťou alebo z iných dôvodov.

Obchodný zástupca je povinný vykonávať svoju činnosť s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere. Ide o určenú právnu povinnosť vyplývajúcu zo zákona. Vychádza sa pritom zo skutočnosti, že obchodný zástupca je odborník v danej oblasti. Má pritom konať predovšetkým v záujme zastúpeného, v súlade s jeho poverením a rozumnými pokynmi. Z vykonávania činnosti s odbornou starostlivosťou vyplýva, že musí upozorniť zastúpeného, ak by jeho pokyny neboli správne a rozumné. V prípade porušenia tejto povinnosti a vzniku škody zastúpenému, obchodnému zástupcovi vzniká zodpovednosť za vzniknutú škodu a povinnosť ju zastúpenému nahradiť.

Obchodný zástupca je povinný zastúpeného informovať o vývoji situácie na trhu a podávať mu o nej správy.

Obchodný zástupca je viazaný mlčanlivosťou o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri činnosti smerujúcej k uzavretiu obchodov. Mlčanlivosť trvá aj po ukončení obchodného zastúpenia. Podmienky by si mali zmluvné strany dohodnúť v zmluve o obchodnom zastúpení.

Na ochranu zastúpeného slúži aj povinnosť obozretne postupovať pri výbere obchodných partnerov tak, aby vybral takých, u ktorých je predpoklad splnenia záväzku. Postup s odbornou starostlivosťou si bude vyžadovať zisťovanie informácií o povesti partnerov, spoľahlivosti pri platení peňažných záväzkov a iných záväzkov, či ich plnia včas a riadne. Rovnako to platí pre prípady, keď zmluvu s treťou osobou uzavrel sám alebo keď obstaral príležitosť na uzavretie zmluvy pre zastúpeného.

Zastúpený je povinný konať vo vzťahu k obchodnému zástupcovi poctivo a v dobrej viere. Musí mu poskytovať nevyhnutné údaje potrebné vo vzťahu k predmetu obchodov, obstarať obchodnému zástupcovi informácie nevyhnutné na plnenie záväzkov zo zmluvy a najmä mu oznámiť, že predpokladá podstatné zníženie rozsahu činnosti.

V prípade, že sa zmluvné strany dohodli na odmene podľa počtu obchodov obstaraných obchodným zástupcom, je zastúpený povinný ho informovať o prijatí, odmietnutí alebo neuskutočnení obchodu obstaraného zástupcom.

Treba uviesť, že ustanovenia § 655 upravujúce povinnosti obchodného zástupcu a § 655a ObchZ upravujúce povinnosti zastúpeného sú kogentné a nie je ich možné dohodou vylúčiť.

Nárok na províziu pre zástupcu

Zastúpený s obchodným zástupcom v zmluve o obchodnom zastúpení dohodne za akých predpokladov vo vzťahu k uzavieraniu alebo plnenie mu vznikne nárok na vyplatenie provízie za činnosť obchodného zástupcu.

Nárok na províziu pre zástupcu vzniká, keď:

  1. zastúpený splnil záväzok z obchodu,
  2. zastúpený bol povinný splniť záväzok,
  3. tretia osoba splnila záväzok pre zastúpeného.

Ak podľa zmluvy mal zástupca len obstarať príležitosť na uzavretie zmluvy, vzniká obchodnému zástupcovi nárok na províziu už obstaraním tejto príležitosti pre zástupcu.

Zmluvné strany by sa mali dohodnúť na spôsobe oznamovania získaného počtu záujemcov na uzavretie zmlúv. Po oznámení počtu získaných záujemcov a jeho potvrdení zastúpeným, bude zástupca fakturovať dohodnutú províziu. V prípade, že sa zmluvné strany dohodli na zastupovaní zastúpeného zástupcom tak, že zmluvy bude uzavierať priamo zástupca, zástupca by mal predkladať v dohodnutej lehote zoznam uzavretých zmlúv pre zástupcu a po jeho potvrdení zastúpeným vystaviť faktúru na dohodnutú províziu.

Nárok na náhradu nákladov vynaložených zástupcom popri provízii mu vzniká len v prípade, keď to zmluvné strany dohodli v zmluve a zo zmluvy

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: