dnes je 14.8.2022

Input:

Právna úprava zmluvy o nájme dopravného prostriedku

26.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.15.1 Právna úprava zmluvy o nájme dopravného prostriedku

JUDr. Andrea Kubányiová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Zmluva o nájme dopravného prostriedku je ako osobitný typ nájmu upravená v ustanoveniach § 630 až 637 ObZ. Ide o dispozitívnu úpravu, od ktorej sa zmluvné strany (s výnimkou základných ustanovení v § 630) môžu dohodou odchýliť a v zmluve dohodnúť podrobnejšie aj ďalšie podmienky neupravené v zákone.

Pokiaľ sa zmluvné strany, ktorými sú osoby iné ako podnikatelia alebo osoby podľa § 262 ods. 1 a 2 ObZ, nedohodnú na tom, že na ich zmluvný vzťah zakladajúci nájom dopravného prostriedku sa vzťahuje OBCHZ, vzťahovať sa naň bude všeobecná úprava nájmu podľa OBČZ.

Podstatné časti zmluvy

Tento zmluvný typ vyžaduje pre svoju platnosť písomnú formu (podpisy na nej nemusia byť úradne osvedčené), pričom musia byť minimálne:

  • určené zmluvné strany