Input:

Právna úprava zmluvy o dielo

9.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5.1 Právna úprava zmluvy o dielo

JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.


Zmluva o dielo je komplexne upravená v § 631 až 656 OZ. Zmluvou o dielo sa zhotoviteľ zaväzuje, že pre objednávateľa vykoná dielo, a to na vlastné nebezpečenstvo a za dojednanú cenu. Pod pojmom dielo pritom rozumieme hmotne zachytený výsledok pracovnej činnosti zhotoviteľa. Zmluva o dielo sa uzavrie podľa Občianskeho zákonníka, ak objednávateľ je fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom. Objednávateľom môže byť aj právnická osoba, ktorá nie je založená za účelom podnikania. V prípade, ak sa zmluva o dielo bude uzavierať medzi zhotoviteľom a objednávateľom, ktorí sú podnikateľmi a pôjde o výkon ich podnikateľskej činnosti, sa zmluva o dielo bude spravovať ustanoveniami § 536 a nasl. ObchZ. Dielo však nemusí byť zásadne vždy len zhotovenie novej veci, ale môže ním byť aj údržba, montáž, oprava či úprava.

Odlíšenie od iných zmluvných typov

V praxi môže byť niekedy problematické podradiť konkrétnu činnosť pod správny zmluvný typ. Zmluva o dielo sa od pracovnej zmluvy odlišuje v tom, že predmetom pracovnej zmluvy je výkon činnosti, nie výsledok tejto činnosti, rovnako zodpovednosť za riadne a včasné vykonanie diela má vo vzťahu k objednávateľovi zhotoviteľ, samotný zamestnanec toto riziko (odhliadnuc od pracovnoprávnych vzťahov) nenesie.

Od kúpnej zmluvy sa odlišuje v tom, že predmet kúpnej zmluvy bol vytvorený bez súčinnosti, bez pokynov kupujúceho, ten charakter predmetu kúpy ovplyvniť nemôže, na rozdiel od zmluvy o dielo, kde tento charakter svojimi požiadavkami určuje priamo objednávateľ.

Od príkaznej zmluvy sa zase zmluva o dielo odlišuje v povahe výsledku činnosti zhotoviteľa. Príkaznou zmluvou sa príkazník zaväzuje, že pre príkazcu obstará nejakú vec alebo vykoná inú činnosť, pričom táto činnosť nemusí mať hmotne zachytený výsledok.

Forma zmluvy

Zmluva o dielo nemá zákonom predpísanú formu. V takom prípade platí, že zmluvu možno uzavrieť v akejkoľvek forme, nie len v písomnej, ale aj v ústnej či konkludentnej. Táto možnosť platí aj v prípade, ak dielom má byť zhotovenie nehnuteľnosti. V prípade, ak je zmluva o dielo uzatvorená ústne, zhotoviteľ je povinný vystaviť objednávateľovi písomné potvrdenie o prevzatí objednávky.

Povinnými časťami zmluvy sú:

- dostatočné vymedzenie predmetu diela,

- vyjadrenie odplatnosti vykonávania diela a dohoda o cene alebo spôsobe jej určenia alebo výslovná dohoda strán o tom, že chcú zmluvu uzavrieť aj bez určenia ceny.

Cena za dielo patrí k podstatným častiam zmluvy o dielo. Bez jej uvedenia zmluva nie je platne uzavretá. Zmluvné strany ju môžu dohodnúť priamo určením konkrétnej výšky ceny. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na tom, že v zmluve neuvedú konkrétnu výšku ceny, lebo ju ešte nepoznajú, ale dohodnú sa na spôsobe určenia v budúcnosti. V takomto prípade musia uviesť, že kto ju určí a za akých podmienok. Určiť cenu môžu samotné zmluvné strany, ale môžu sa dohodnúť na určení ceny tak, že ju určí tretia osoba alebo súd.

V praxi spôsobuje problémy, ak zmluvné strany neuvedú o cene nič a následne uplatňuje zhotoviteľ tzv. cenu všeobecnú podľa § 546 Obchodného zákonníka, podľa ktorého je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu, ktorá sa obvykle platí za porovnateľné dielo v čase uzavretia zmluvy za obdobných obchodných podmienok. Uvedené však platí len vtedy, ak je zmluva platná. Zmluvu budeme v takomto prípade považovať za platne uzavretú len vtedy, ak zmluvné strany v nej výslovne dohodnú, že súhlasia s uzavretím zmluvy aj bez určenia ceny. Táto doložka v nej musí byť výslovne uvedená. Nakoľko zmluva o dielo sa môže uzavrieť aj v ústnej forme, v prípade ceny ak chcú zmluvné strany uzavrieť zmluvy aj bez určenia ceny, je vhodné urobiť o takejto forme dohody krátky písomný záznam z hľadiska zabezpečenia dôkazného prostriedku v prípade vzniku sporu.

Ak ide o stavbu, podmienku uzavretia zmluvy o dielo uvedením dohodnutej výšky ceny je možné splniť jej uvedením v zmluve a s odkazom na rozpočet stavby. Rozpočet stavby môže byť dohodnutý ako úplný, z čoho vyplýva, že sa dohodnutá cena nemôže meniť bez dohody zmluvných strán. Dohoda o cene s odkazom na rozpočet sa môže uzavrieť aj vo forme, z ktorej vyplynie, že ide o rozpočet, ktorý nezaručuje jeho úplnosť. V takomto prípade sa zhotoviteľ diela môže domáhať primeraného zvýšenia ceny, ak sa pri vykonávaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu. Ide o prípady, ak tieto činnosti boli nepredvídateľné v čase uzavretia zmluvy.

Treťou možnosťou uzavretia zmluvy odkazom na rozpočet je dohoda zmluvných strán uvedená v zmluve, že rozpočet sa považuje za nezáväzný. V takomto prípade sa môže zhotoviteľ domáhať voči objednávateľovi, aby sa určilo zvýšenie ceny o sumu, o ktorú nevyhnutne prevýši náklady účelne vynaložené zhotoviteľom, náklady na zhotovenie diela uvedené v rozpočte. V takomto prípade na posúdení vynaložených nákladov zhotoviteľom a potrebou ich zvýšenia o účelne vynaložené náklady sa na primeranom zvýšení ceny môžu dohodnúť zmluvné strany, alebo v prípade, ak sa nedohodnú, účelnosť vynaložených zvýšených nákladov posúdi znalec.

K zmene ceny môže dôjsť po uzavretí zmluvy na základe dohody zmluvných strán na obmedzení rozsahu diela bez toho, že by sa strany dohodli na úprave dohodnutej ceny za dielo. V takomto prípade platí, že objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi len cenu primerane zníženú o znížený objem dohodnutých prác. Na druhej strane, ak sa strany dohodnú na zvýšení rozsahu predmetu vykonávaného diela a jeho rozšírení a nedohodnú sa na úprave dohodnutej ceny, platí, že objednávateľ musí zaplatiť cenu primerane zvýšenú o zvýšený rozsah dohodnutého predmetu diela.

V prípade, že sa strany po uzavretí zmluvy dohodnú na zmene diela a nedohodnú sa na jeho dôsledkoch na zvýšenie alebo zníženie ceny, je objednávateľ povinný zaplatiť cenu primerane zvýšenú alebo zníženú oproti dohodnutej cene. Pri výpočte zmenenej ceny sa prihliada na rozdiel pri vynaložení potrebnej činnosti a účelne vynaložených nákladoch zhotoviteľom spojených so zmeneným vykonávaním diela.

Táto zmena ceny platí však len za predpokladu dohody zmluvných strán o obmedzení rozsahu diela alebo o jeho zmene.

V prípade, ak zhotoviteľ sám vynaloží zvýšené náklady na vykonanie diela bez dohody s objednávateľom, nemá právo na požadovanie zvýšených nákladov. V takomto prípade sa nepoužijú ustanovenia o bezdôvodnom obohatení.

Dobrovoľné – odporúčané náležitosti zmluvy

Dobrovoľnými časťami zmluvy o dielo sú:

- lehoty na vykonanie diela,

- dátum odovzdania diela,

- akosť, vyhotovenie diela (kvalitatívne požiadavky),

- množstvo,

- miesto vykonania diela.

Možno však odporúčať aj ďalšie náležitosti, závisiace najmä od druhu vykonávaného diela, najmä určenie lehôt na kontrolu diela či vymedzenie materiálu, ktorý má poskytnúť objednávateľ.

Práva a povinnosti zmluvných strán:

- zhotoviteľ je povinný vykonať dielo podľa zmluvy riadne a včas,

- ak je na vykonanie diela ustanovená záväzná technická norma, musí dielo zodpovedať tejto norme,

- zhotoviteľ je povinný vykonať dielo osobne, alebo sa môže s objednávateľom dohodnúť na tom, že dá dielo vykonať inému (subdodávka), aj v takomto prípade však zodpovedá, ako by dielo vykonával sám,

- cenu je objednávateľ povinný zaplatiť po skončení vykonávania diela. Ak sa však dielo vykonáva po častiach alebo si dielo vyžaduje značné náklady, je zhotoviteľ oprávnený požadovať preddavky na cenu diela, platenie preddavkov je však viazané na vykonanie dohodnutej ucelenej časti diela,

- objednávateľ môže okrem pokynov zhotoviteľovi poskytnúť aj materiál na zhotovenie diela. Keďže však zodpovednosť za riadne zhotovenie má zhotoviteľ, je tento objednávateľa povinný upozorniť na nevhodnosť jeho pokynov, či nevhodnosť materiálu,

- objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi na vykonávanie diela súčinnosť, ak si to povaha diela vyžaduje,

- objednávateľ je tiež povinný vykonať všetky zdravotné a bezpečnostné opatrenia potrebné k vykonaniu diela, ak sa dielo vykonáva u objednávateľa.

Pokiaľ ide o práva a povinnosti zmluvných strán, tieto by v zásade mali predstavovať najväčší rozsah zmluvy. Je predovšetkým na zmluvných stranách, aby si práva a povinnosti upravili v závislosti od povahy diela a tak, aby to čo najlepšie vyhovovalo ich

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: