dnes je 22.6.2021

Input:

Právna úprava verejnej obchodnej spoločnosti

31.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.1 Právna úprava verejnej obchodnej spoločnosti

JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Právna úprava

Verejnou obchodnou spoločnosťou je spoločnosť, v ktorej aspoň dve osoby podnikajú pod spoločným obchodným menom a ručia za záväzky spoločnosti spoločne a nerozdielne všetkým svojím majetkom. Spoločníkmi spoločnosti môžu byť fyzické i právnické osoby. Verejná obchodná spoločnosť môže byť založená iba na účely vykonávania podnikateľskej činnosti.

Verejná obchodná spoločnosť je teda formou obchodnej spoločnosti, ktorú popri komanditnej spoločnosti zaraďujeme medzi obchodné spoločnosti osobného typu. Tento základný charakteristický znak spoločnosti je reprezentovaný úzkou väzbou spoločníkov na výkon podnikateľskej činnosti spoločnosti, ktorá sa prejavuje v dvoch smeroch:

spoločníci sú zo zákona bezprostredne zapojení do obchodného vedenia spoločnosti a sú štatutárnym orgánom spoločnosti; spoločníci ručia za záväzky spoločnosti celým svojím osobným majetkom, a to bez toho, aby museli prevziať nejaký osobitný ručiteľský záväzok.

Zakladateľským dokumentom verejnej obchodnej spoločnosti je spoločenská zmluva, ktorej podstatné náležitosti vymenúva ust. § 78 ObZ. Podstatnými náležitosťami spoločenskej zmluvy o založení verejnej obchodnej spoločnosti sú iba:

  • určenie obchodného mena spoločnosti (obchodné meno musí obsahovať označenie „verejná obchodná spoločnosť“, ktoré môže byť nahradené skratkou „ver. obch. spol.“ alebo „v. o. s.“; ak obchodné meno obsahuje priezvisko aspoň jedného zo spoločníkov, postačí dodatok „a spol.“),

  • určenie sídla spoločnosti,

  • určenie spoločníkov uvedením názvu a sídla právnickej osoby alebo mena a bydliska fyzickej osoby,

  • určenie predmetu podnikania spoločnosti.

Podpisy spoločníkov na spoločenskej zmluve musia byť úradne osvedčené. Spoločenskú zmluvu môže za spoločníka uzavrieť aj splnomocnenec vybavený na to plnomocenstvom. Plnomocenstvo s úradne overeným podpisom spoločníka - splnomocniteľa sa pripojí k spoločenskej zmluve (§ 57 ods. 2 ObZ). Zákonné náležitosti spoločenskej zmluvy sú minimálne, preto sa odporúča a predpokladá podrobná úprava práv a povinností spoločníkov v spoločenskej zmluve, s tým, že ustanovenia OBCHZ regulujúce práva a povinnosti spoločníkov sa použijú iba pre prípady, ak spoločenská zmluva neobsahuje inú platnú úpravu. V spoločenskej zmluve preto odporúčame okrem povinných náležitostí zakotviť najmä podrobnú úpravu práv a povinností spoločníkov, a to najmä:

  • vkladovú povinnosť spoločníkov – zo zákona spoločníci do spoločnosti nevnášajú vklady – spoločenská zmluva môže túto povinnosť zaviesť a určiť výšku, druh a splatnosť vkladov a následky omeškania so zaplatením vkladu (povinnosť platiť úrok z omeškania),

  • povinnosť zvýšiť vklad nad hodnotu určenú v spoločenskej zmluve alebo doplniť túto hodnotu v prípade strát spoločnosti,

  • rozhodovanie o obchodnom vedení spoločnosti – možnosť vylúčiť niektorých spoločníkov z obchodného vedenia spoločnosti,

  • určenie štatutárneho orgánu spoločnosti – možnosť vylúčiť niektorých spoločníkov z konania v mene spoločnosti,

  • spôsob rozdeľovania zisku a znášania straty,

  • spôsob zrušenia spoločnosti – určenie vyrovnacích podielov spoločníkov.

Verejná obchodná spoločnosť je založená uzavretím spoločenskej zmluvy (osvedčením podpisov spoločníkov na spoločenskej zmluve) a vzniká jej zápisom do obchodného registra. Zápis spoločnosti do obchodného registra je spoplatnený súdnym poplatkom vo výške 150,00 €. Nakoľko návrh na zápis do obchodného registra sa môže uskutočniť len v elektronickej podobe, sa ustanovenie § 6 ods. 3 o znížení poplatku za návrh na zápis do obchodného registra v elektronickej podobe o 50 % v súlade s odsekom 5) tohto ustanovenia nepoužije v konaní vo veciach obchodného registra. Za návrh zápisu zmeny alebo doplnenia zápisu do obchodného registra sa platí súdny poplatok vo výške 33,00 €.

S účinnosťou od 1. októbra 2020 bola prijatá novela zákona o obchodnom registri, podľa ktorej komunikácia s registrovým súdom môže byť len v elektronickej podobe. Jednotlivé druhy elektronických formulárov má elektronická formulárová služba na stránke www.slovensko.sk. Formuláre sú na zápis údajov o spoločnosti, zmenu zapísaných údajov a výmaz údajov o spoločnosti. Tieto návrhy na zápis do obchodného registra musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom. Ak spoločnosť ním nedisponuje, môže o jeho podpísanie elektronickým podpisom požiadať advokáta, notára alebo súdneho exekútora.

Zákonom č. 198/2020 Z. z.sa v súvislosti so zlepšením podnikateľského prostredia prijala nová právna úprava na doplnenie identifikácie štatutárneho orgánu a jeho členov, ako aj identifikácie spoločníkov spoločností a členov družstva. Platí, že v návrhu na zápis do obchodného registra podanom po 30. septembri 2021 je daná povinnosť pre právnickú osobu, ktorá podáva návrh na zmenu zápisu doplniť identifikačné údaje štatutárnych orgánov a o spoločníkoch spoločnosti, najneskôr do 30. septembra 2022.

Pre verejnú obchodnú spoločnosť (ako aj pre ostatné spoločnosti) predstavuje zmenu zakotvenie povinnosti pre štatutárny orgán oprávnený konať v mene právnickej osoby -spoločnosti, ktorý nemá pridelené rodné číslo v Slovenskej republike doplniť svoje identifikačné údaje. Táto osoba musí pri najbližšom návrhu na zápis zmeny o takomto štatutárnom orgáne uviesť iný identifikačný údaj, a to údaj o dátume narodenia alebo iný údaj, ktorý sa o identifikácii osoby používa v zahraničí. Rovnaká povinnosť platí aj pre spoločníkov právnických osôb doplniť do zapisovaných údajov dátum narodenia a rodné číslo alebo iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nemá pridelené na území Slovenskej republiky. V prípade právnickej osoby vzniká povinnosť doplniť IČO,