Input:

Právna úprava vecného bremena

10.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.10 Vecné bremeno

4.10.1 Právna úprava vecného bremena

JUDr. Viktória Nagyová Tenkáč, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Právny inštitút vecného bremena je upravený v ust. § 151n až 151p OZ (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, ďalej len „OZ“). Podľa ust. § 151n ods. 1 OZ vecné bremená obmedzujú vlastníka nehnuteľnej veci v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečoho sa zdržať alebo niečo konať. Práva zodpovedajúce vecným bremenám sú spojené buď s vlastníctvom určitej nehnuteľnosti, alebo patria určitej osobe.

Obsahom vecného bremena je zaťaženie vlastníka nehnuteľnosti tak, že ho obmedzuje vo výkone jeho vlastníckeho práva. Obsah vecného bremena platná právna úprava bližšie nevymedzuje, rovnako ako aj spôsob výkonu práva zodpovedajúceho vecnému bremenu – to všetko je ponechané na dohodu zmluvných strán a na základnú právnu úpravu, spočívajúcu napríklad v tom, že výkon práv a povinnosti vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov nesmie bez právneho dôvodu zasahovať do práv a oprávnených záujmov iných a nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi (viď ust. § 3 ods. 1 OZ).

Z dikcie ustanovenia § 151n ods. 1 OZ vyplýva, že vecné bremeno sa môže zriadiť len k nehnuteľným veciam.

Na základe zriadeného vecného bremena osoba povinná z vecného bremena je povinná:

- niečo trpieť (napr. užívanie nehnuteľnosti inou osobou, prechod cez pozemok),

- niečoho sa zdržať (napr. zdržať sa vykonania určitých stavebných úprav na dome vo svojom vlastníctve),

- niečo konať (napr. udržovať v užívaniaschopnom stave cestu cez pozemok, zaťaženú vecným bremenom, studňu a pod.).

Vzhľadom na tú skutočnosť, že povinnosť niekoho niečo trpieť, niečoho sa zdržať alebo niečo konať môže byť aj obligačnej povahy, podstata (a výhoda) vecného bremena spočíva v tom, že práva a povinnosti vyplývajúce z vecného bremena sú spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti a ako také prechádzajú s vlastníctvom veci na nadobúdateľa. Z ust. § 151n ods. 2 OZ vyplýva, že vecné bremená, ktoré sú spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti, prechádzajú s vlastníctvom nehnuteľnej veci na nadobúdateľa. To znamená, že prípadný prevod alebo prechod vlastníctva k nehnuteľnosti na tretiu osobu nemá na existenciu vecného bremena žiadny vplyv.

Jedným z účelov zriadenia vecného bremena je, že vec bude slúžiť potrebám oprávnenej osoby alebo prospešnejšiemu užívaniu jej nehnuteľnosti; uvedené je možné vyvodiť z ust. § 151p ods. 2 OZ, podľa ktorého vecné bremeno zanikne, ak nastanú také trvalé zmeny, že vec už nemôže slúžiť potrebám oprávnenej osoby alebo prospešnejšiemu užívaniu jej nehnuteľnosti; prechodnou nemožnosťou výkonu práva vecné bremeno nezaniká. Podstatou vecného bremena je aj skutočnosť, že právo, ktoré zodpovedá vecnému bremenu, musí byť opakovanej povahy (nestačí potreba jednorazového výkonu práva pre zriadenie vecného bremena).

Z uvedeného vyplýva, že vecné bremeno môže byť zriadené ako:

- in rem (v prospech určitej nehnuteľnosti), alebo

- in personam (v prospech určitej osoby).

Osoba oprávneného z vecného bremena teda záleží od samotnej povahy vecného bremena: ak vecné bremeno pôsobí in rem, oprávneným z vecného bremena bude vlastník nehnuteľností, v prospech ktorej je vecné bremeno zriadené; ak vecné bremeno pôsobí in personam, oprávneným z vecného bremena je určitá osoba (fyzická osoba alebo právnická osoba), pričom jej právo z vecného bremeno zaniká jej smrťou (ak je oprávneným fyzická osoba) alebo zánikom (ak je oprávneným právnická osoba). V súvislosti so zánikom vecného bremena v dôsledku zániku právnickej osoby je odborná verejnosť nejednotná v názore, či dochádza k zániku vecného bremena zánikom právnickej osoby s právnym nástupcom.

„ Složitější je ale otázka, zda věcné břemeno zaniká i v případě, že zaniklá právnická osoba má právního nástupce; z usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 22C do 946/2003 se podává spíše opačný závěr. Patrně tu jde o obdobu smrti fyzické osoby – v tomto případě osobní věcné bremeno zanikne, i když má tato osoba právní nástupce.

Povinným z vecného bremena bude vždy vlastník nehnuteľnosti.

V zmysle ust. § 151n ods. 3 OZ pokiaľ sa účastníci nedohodli inak, že ten, kto je na základe práva zodpovedajúceho vecnému bremenu oprávnený užívať cudziu vec, je povinný znášať primerané náklady na jej zachovanie a opravy; ak však vec užíva aj jej vlastník, je povinný tieto náklady znášať podľa miery spoluužívania. Z citovaného ustanovenia OZ vyplýva, že na úhrade nákladov spojených so zachovaním veci a jej opravou sa zmluvné strany môžu dohodnúť. V prípade absencie takejto dohody platí dotknuté ust. § 151n ods. 3 OZ, ktorý ukladá povinnosť znášať tieto náklady osobe, oprávnenej užívať cudziu vec na základe práva zodpovedajúceho vecnému bremenu. V prípade, ak túto vec súčasne užíva aj jej vlastník, náklady spojené so zachovaním veci a jej opravou sú povinné znášať obidve strany, a to podľa miery spoluužívania. Zákon však nevymedzuje, kto je povinný starať sa o zachovanie veci a o opravu veci – túto skutočnosť ponecháva na dohodu zmluvných strán. V prípade, ak by sa zmluvné strany na tom nedohodli, povinnosť starať sa o vec, o jej zachovanie a opravy prináleží podľa nášho názoru vlastníkovi veci.

Vznik vecného bremena

Podľa ust. § 151o ods. 1 OZ vecné bremená vznikajú písomnou zmluvou, na základe závetu v spojení s výsledkami konania o dedičstve, schválenou dohodou dedičov, rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu možno nadobudnúť tiež výkonom práva (vydržaním); ustanovenia § 134 tu platia obdobne. Na nadobudnutie práva zodpovedajúceho vecným bremenám je potrebný vklad do katastra nehnuteľností. Z ust. § 151o ods. 2 OZ vyplýva, že zmluvou môže vecné bremeno zriadiť vlastník nehnuteľnosti, pokiaľ osobitný zákon nedáva toto právo aj ďalším osobám.

Zmluva o zriadení vecného bremena:

- označenie, že ide o zmluvu o zriadení vecného bremena;

- identifikácia zmluvných strán (ak ide o fyzickú osobu, v rozsahu meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvale bydlisko; ak ide o právnickú osobu, v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, údaj o zápise v registri, údaj o osobe, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby);

- identifikácia nehnuteľnosti (ak ide o pozemok, v rozsahu parcelné číslo pozemku, údaj, či ide o parcelu registra „C“ alebo „E“, výmera pozemku, druh pozemku, katastrálne územie, obec, okres, číslo listu vlastníctva, na ktorom je pozemok zapísaný, vydaným Okresným úradom, katastrálnym odborom ; ak ide o stavbu, súpisné číslo stavby, druh stavby, ako aj údaje o pozemku, na ktorom sa stavba nachádza; ak ide o byt/ nebytový priestor, číslo bytu/nebytového priestoru, podlažie , na ktorom sa nachádza a údaj o bytovom dome, v ktorom sa nachádza, vrátane súpisného čísla, ulice, čísla vchodu, a mesta, označenia pozemku, na ktorom sa bytový dom nachádza, označenie spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku, prípadne na priľahlom pozemku; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, uvádza sa i podiel vyjadrený zlomkom k celku);

- predmet zmluvy o zriadení vecného bremena – t.j. zriadenie vecného bremena napríklad doživotného užívania nehnuteľnosti, práva stavby, práva prechodu a prejazdu cez pozemok a pod.;

- povinnosti zmluvných strán;

- miesto a čas uzatvorenia zmluvy;

- podpisy zmluvných strán, pričom podpis povinného z vecného bremena musí byť osvedčený.

V ust.§ 42 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov, (Katastrálneho zákona) ďalej len „KZ“) je upravená spôsobilosť zmlúv na zápis do katastra nehnuteľností. Podľa ust. § 42 ods. 1 KZ na zápis práva k nehnuteľnosti do katastra je spôsobilá v štátnom jazyku, českom jazyku alebo v úradne osvedčenom preklade písomne vyhotovená zmluva, verejná listina alebo iná listina bez chýb v písaní a počítaní a bez iných zrejmých nesprávností.

V zmysle ust. § 42 ods. 2 KZ zmluva, verejná listina alebo iná listina obsahujú označenie:

- účastníkov práv k nehnuteľnostiam; ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu, ak ide o

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: