Input:

Právna úprava uznania záväzku

8.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.24.1 Právna úprava uznania záväzku

JUDr. Viktória Nagyová Tenkáč, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Inštitút uznania záväzku slúži na zabezpečenie pohľadávky veriteľa voči dlžníkovi, a to pre oblasť obchodno-právnych vzťahov. Uznanie záväzku je zakotvené v ust. § 323 ObchZ. Obdobne, pre oblasť občiansko-právnych vzťahov platí inštitút uznania dlhu, upravený v ust. § 558 OZ.

V zmysle ust. § 323 ods. 1 ObchZ, ak niekto písomne uzná svoj určitý záväzok, predpokladá sa, že v uznanom rozsahu tento záväzok trvá v čase uznania. Tieto účinky nastávajú aj v prípade, keď pohľadávka veriteľa bola v čase uznania už premlčaná. Dlžník uznáva záväzok aj v prípade platenia úrokov z omeškania zo sumy, z ktorej sa úroky platia (§ 407 ods. 2 ObchZ). Za uznanie záväzku sa považuje aj plnenie časti záväzku, ak z všetkých okolností prejavu dlžníka možno vyvodzovať, že čiastočným plnením uznáva aj zvyšok svojho záväzku. To neplatí v prípade prejavu dlžníka, ktorý uvedenie, že plní časť záväzku, v ktorom ho uznáva za opodstatnený a zvyšok svojho záväzku neuznáva. Z citovaného ustanovenia ObchZ vyplýva, že pre platnosť uznania záväzku ako jednostranného právneho úkonu je nevyhnutné dodržanie písomnej formy, pod sankciou absolútnej neplatnosti.

Podstatné náležitosti

Podstatnými náležitosťami uznania záväzku podľa ust. § 323 ObchZ sú:

- identifikácia dlžníka a veriteľa,

- akt uznania záväzku, ktorý však nemusí obsahovať určenie záväzku čo do dôvodu a výšky (na rozdiel od občianskoprávnej úpravy, ktorá vyžaduje určenie dlhu čo do dôvodu a výšky – viď ust. § 558 OZ),

- podpis dlžníka.

Premlčacia doba

Priamym dôsledkom právneho úkonu uznania záväzku je vznik vyvrátiteľnej domnienky o existencii záväzku v čase jeho uznania dlžníkom. Uznanie záväzku dlžníkom tak veriteľovi prináša silný dôkazný prostriedok v prípadnom súdnom konaní, nakoľko pri jeho predložení ako dôkazu je dlžník osobou, ktorá v rámci súdneho konania musí uniesť dôkazné bremeno a preukázať, že záväzok v čase jeho uznania neexistoval. Významným dôsledkom uznania záväzku je aj začatie plynutia novej premlčacej doby, a to v zmysle ust. § 407 ods. 1 ObchZ, podľa ktorého, ak dlžník písomne uzná svoj záväzok, plynie nová štvorročná premlčacia doba od tohto uznania. Ak sa uznanie týka iba časti záväzku, plynie nová premlčacia doba ohľadne tejto časti. Dlžník je však oprávnený neskôr namietnuť účinky uznania záväzku s tým, že ho uznal omylom. Znamenalo by to, že síce po uznaní záväzku dlžníkom začne plynúť nová premlčacia doba, ale

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: