Input:

Právna úprava podmienok v zmluvách

24.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.23 Podmienky v zmluvách

4.23.1 Právna úprava podmienok v zmluvách

JUDr. Viktória Nagyová Tenkáč, JUDr. Ivan Syrový, PhD.

OZ umožňuje viazať vznik, zmenu alebo zánik práva či povinnosti na splnenie podmienky (ust. § 36 ods. 1 OZ). Základným predpokladom však je, aby išlo o podmienku možnú, splniteľnú, nakoľko z ust. § 36 ods. 1 OZ vyplýva, že na nemožnú podmienku, na ktorú je zánik práva alebo povinnosti viazaný, sa neprihliada. Podmienka obsiahnutá v zmluve predstavuje vedľajšie zmluvné dojednanie, podstatou ktorého je závislosť právnych následkov zmluvy od určitej skutočnosti, o ktorej zmluvné strany v čase uzavretia zmluvy nevedia, či dôjde k jej splneniu, a ak áno, kedy sa tak stane.

Typy podmienok

OZ rozlišuje tieto podmienky v zmluvách:

  • odkladaciu podmienku,

  • rozväzovaciu podmienku.

Podľa ust. § 36 ods. 2 OZ podmienka je odkladacia, ak od jej splnenia závisí, či právne následky právneho úkonu nastanú. Podmienka je rozväzovacia, ak od jej splnenia závisí, či následky, ktoré už nastali, pominú.

Odkladacia podmienka

Podstatou odkladacej podmienky je skutočnosť, že právne následky platného právneho úkonu nastanú až neskôr, po splnení určitej právnej skutočnosti, ktorá je pre zmluvné strany rozhodujúcou pre vznik zmluvy. Pritom pochopiteľne platí, že odkladacia podmienka, resp. právna skutočnosť, na ktorú je odkladacia podmienka viazaná, nesmie byť nemožná. Pre posúdenie možnosti či nemožnosti splnenia odkladacej podmienky je rozhodujúce, či v čase uzatvorenia právneho úkonu (zmluvy) bolo možné a reálne splnenie tejto odkladacej podmienky. V zmysle ust. § 39 OZ neplatný je právny úkon, ktorý svojim obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom. Podľa ust. § 37 ods. 2 OZ právny úkon, ktorého predmetom je plnenie nemožné, je neplatný. Je zrejmé, že prípadná nemožnosť plnenia sa musí posudzovať s prihliadnutím na okolností konkrétneho prípadu. Treba konštatovať, že pre posúdenie platnosti odkladacej podmienky je rozhodujúcou objektívna reálnosť plnenia. Nesplnenie odkladacej podmienky znamená, že uskutočnený právny úkon, hoc platný, nenadobudne účinnosť.

Zmluva o prevode nehnuteľnosti

Osobitne vo vzťahu ku zmluvám o prevode nehnuteľnosti treba zdôrazniť, že odkladacia podmienka, zakotvená v zmluve, musí byť splnená už v čase podania návrhu na vklad do katastra nehnuteľností.

Poukazujeme aj na ust. § 36 ods. 5 OZ, podľa ktorého ak z právneho úkonu alebo z jeho povahy nevyplýva niečo iné, predpokladá sa, že podmienka je odkladacia.

Rozväzovacia podmienka

Podstatou rozväzovacej podmienky je, že právne následky zmluvy ako právneho úkonu, ktoré už medzičasom nastali, pominú

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: