dnes je 31.7.2021

Input:

Právna úprava odstúpenia od zmluvy

18.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.1 Právna úprava odstúpenia od zmluvy

JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Zmluvné právo je ovládané zásadou pactasuntservanda (zmluvy sa majú dodržiavať). Výnimkou z tejto zásady je odstúpenie od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy má v zásade skôr sankčný charakter, vo svojej podstate je chápané ako sankcia za nesplnenie povinnosti (určenej zákonom alebo zmluvou.) Odstúpenie od zmluvy je upravené ako v Občianskom zákonníku (§ 48 OZ), tak aj v Obchodnom zákonníku (§ 344-351 ObZ). Hoci zmysel odstúpenia od zmluvy je v oboch právnych úpravách totožný, oba kódexy inak upravujú dôvody a následky odstúpenia.

Možnosti odstúpenia od zmluvy

Odstúpiť od zmluvy možno iba, ak je to ustanovené v zákone alebo dohodnuté zmluvnými stranami. Právo zmluvných strán na odstúpenie od zmluvy dohodou im vzniká v prípade, ak oprávnenie odstúpiť od zmluvy nie je na daný prípad upravené v zákone. Zmluvným stranám vzniká právo dohodnúť sa na odstúpení od zmluvy priamo v uzavieranej zmluvy, môžu sa tak dohodnúť aj v samostatnej listine, ktorá odkáže na zmluvný vzťah. Môžu tak urobiť aj v rámci inejého zmluvného dojednania. Podstatnou podmienkou pre platnosť dohodnutého odstúpenia od zmluvy musí byť jednoznačný prejav vôle zmluvných strán, že za dohodnutej podmienky chcú odstúpiť od zmluvy. Je potrebné uviesť, že osobitnú povahu má ochrana spotrebiteľa v zmluvnom vzťahu (§ 53 ods. 3 písm. e), f) j) OZ, ktoré spotrebiteľa ochraňujú, bránia tomu, aby dodávateľ a spotrebiteľ boli v nerovnovážnom postavení. Napríklad, ak by umožnili dodávateľovi, aby spotrebiteľovi nevydal ním poskytnuté plnenie v prípade, že spotrebiteľ neuzavrie s ním zmluvu, alebo od nej odstúpi. Rovnako to platí na prípad, že dodávateľovi zmluvné podmienky umožňujú odstúpiť od zmluvy a spotrebiteľovi nie, ako aj na prípad, že zmluvné podmienky umožňujú dodávateľovi jednostranne meniť zmluvné podmienky a spotrebiteľovi nie. V zmysle § 49 OZ možno odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak účastník uzavrel zmluvu v tiesni a súčasne za nápadne nevýhodných podmienok. Je však treba poznamenať, že tento prípad mal zákonodarca skôr subsumovať pod neplatnosť zmluvy. Právo odstúpiť od zmluvy má tá strana, ktorá je dotknutá porušením povinnosti.

Forma odstúpenia od zmluvy

Formálne je odstúpenie od zmluvy jednostranný právny úkon jednej zmluvnej strany adresovaný druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy uzatvorenej podľa OZ sa musí realizovať písomne jedine v prípade, ak samotná zmluva bude uzatvorená v písomnej forme. Naproti tomu podľa právnej úpravy ObZ odstúpenie od písomne uzatvorenej zmluvy môže byť realizované aj ústnou formou okrem prípadu, ak sa zmluvné strany výslovne v písomnej zmluve dohodli na tom, že zmluva sa môže meniť alebo zrušiť iba písomnou formou. Zákon nestanovuje požiadavky na náležitosti odstúpenia od zmluvy, okrem všeobecných požiadaviek na určitosť a zrozumiteľnosť. Z podania, ktorého obsahom je odstúpenie od zmluvy, musí byť dostatočne určité, kto ho robí, voči komu tento úkon robí, ktorého právneho úkonu sa týka a mal by obsahovať