dnes je 22.6.2021

Input:

Právna úprava komanditnej spoločnosti

31.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.1 Právna úprava komanditnej spoločnosti

JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Komanditná spoločnosť je spoločnosť, v ktorej jeden alebo viac spoločníkov ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri (komanditisti) a jeden alebo viac spoločníkov celým svojím majetkom (komplementári). Na existenciu komanditnej spoločnosti sa vyžaduje účasť dvoch spoločníkov, z ktorých jeden musí byť počas celého jej trvania komplementárom a jeden komanditistom. Spoločníkmi spoločnosti môžu byť fyzické i právnické osoby. Komanditná spoločnosť môže byť založená iba na účely vykonávania podnikateľskej činnosti.


Komanditná spoločnosť predstavuje zvláštnu právnu formu spoločnosti, v ktorej sa stretávajú prvky osobných ako i kapitálových spoločností. Typický prvok osobnej spoločnosti je reprezentovaný postavením komplementárov spoločnosti, ktorí ručia za záväzky spoločnosti celým svojím majetkom, čo je vyvážené jednak ich právom viesť spoločnosť a konať v jej mene a jednak tým, že nie sú povinní vniesť do spoločnosti vklady. Komanditisti sa svojím postavením približujú postaveniu spoločníkov spoločnosti s ručením obmedzeným. Sú vylúčení z obchodného vedenia spoločnosti a konania v jej mene, na druhej strane sú však povinní vniesť do spoločnosti vklad. Ich ručenie za záväzky spoločnosti je však minimálne – ručia iba do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri obdobne ako spoločníci v spoločnosti s ručením obmedzeným.

Pri hlasovaní spoločníkov platí, že každý spoločník má jeden hlas. V spoločenskej zmluve sa spoločníci môžu dohodnúť na inom spôsobe hlasovania. Počet hlasov spoločníkov môže byť spojený s mierou ich účasti na podnikaní spoločnosti alebo pri komanditistoch výškou ich vkladu upraveného v spoločenskej zmluve.

Komanditista môže konať za spoločnosť len na základe splnomocnenia alebo na základe udelenej prokúry ako prokurista, v takomto prípade prokúra vzniká až na základe zápisu do obchodného registra.

V prípade uzavretia zmluvy komanditistom bez splnomocnenia alebo bez udelenia prokúry, vzniká komanditistovi ručiteľský záväzok v rovnakom rozsahu ako komplementár.

Zakladateľským dokumentom komanditnej spoločnosti je spoločenská zmluva, ktorej podstatné náležitosti vymenúva ust. § 94 ObZ. Spoločnosť je založená osvedčením podpisov spoločníkov na spoločenskej zmluve. Podstatnými náležitosťami spoločenskej zmluvy o založení komanditnej spoločnosti sú iba:

a) obchodné meno (obchodné meno spoločnosti musí obsahovať označenie „komanditná spoločnosť”, postačí však skratka „kom. spol.” alebo „k. s.”; ak obchodné meno spoločnosti obsahuje meno komanditistu, ručí tento komanditista za záväzky spoločnosti ako komplementár!) a sídlo spoločnosti,

b) určenie spoločníkov uvedením názvu a sídla právnickej osoby alebo mena a bydliska fyzickej osoby,

c) predmet podnikania,

d) určenie, ktorí zo spoločníkov sú komplementári a ktorí komanditisti; pri osobách, ktoré sú komplementármi, sa uvádza aj rodné číslo fyzickej osoby alebo identifikačné číslo právnickej osoby, ak bolo pridelené; pri zahraničnej fyzickej osobe sa uvádza dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,

e) výšku vkladu každého komanditistu.

Okrem povinných náležitostí spoločenskej zmluvy môže táto obsahovať aj nepovinné náležitosti bližšie upravujúce vzájomné vzťahy medzi spoločníkmi, vnútornú organizáciu spoločnosti, práva a povinnosti spoločníkov.

Podpisy spoločníkov na spoločenskej zmluve musia byť úradne osvedčené. Spoločenskú zmluvu môže za spoločníka uzavrieť aj splnomocnenec vybavený na to splnomocnením. Splnomocnenie s úradne overeným podpisom spoločníka – splnomocniteľa - sa pripojí k spoločenskej zmluve (§ 57 ods. 2 ObZ). Zákonné náležitosti spoločenskej zmluvy sú minimálne, preto sa odporúča a predpokladá podrobná úprava práv a povinností spoločníkov v spoločenskej zmluve, s tým, že ustanovenia OBCHZ regulujúce práva a povinnosti spoločníkov sa použijú iba pre prípady, ak spoločenská zmluva neobsahuje inú platnú úpravu. V prípade, ak spoločenská zmluva neupravuje podrobnosti týkajúce sa postavenia komplementára a komanditistu, použijú sa na fungovanie komanditnej spoločnosti primerane