Input:

Právna úprava dohôd o brigádnickej práci študentov a dohôd o pracovnej činnosti

23.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.1.2 Právna úprava dohôd o brigádnickej práci študentov a dohôd o pracovnej činnosti

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


Rozdiel medzi týmito dohodami je v subjekte. Dohoda o brigádnickej práci (len študent), dohoda o pracovnej činnosti (každá fyzická osoba so spôsobilosťou uzatvoriť dohodu – viď. ust. § 11 ods. 2 ZP) a v rozsahu pracovného času – dohoda o brigádnickej práci študentov (maximálne 20 hodín týždenne v priemere), dohoda o pracovnej činnosti (najviac 10 hodín týždenne; nie je tu priemer).

Dohodu o brigádnickej práci študentov môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku.

Pozri: žiak strednej školy - zákon č. 245/2008 Z. z., študent dennej formy vysokoškolského štúdia - zákon č. 131/2002 Z. z.

Prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov možno vykonávať najneskôr do konca kalendárneho roku, v ktorom fyzická osoba dovŕši 26 rokov veku ( § 227 ods. 1 ZP).

Neoddeliteľnou súčasťou dohody o brigádnickej práci študentov je potvrdenie štatútu podľa § 227 ods. 1; to neplatí, ak sa dohoda uzatvára v období od skončenia štúdia na strednej škole alebo od skončenia letného semestra na vysokej škole najneskôr do konca októbra toho istého kalendárneho roku (§ 228 ods. 2 ZP).

Z hľadiska náležitostí dohody sa vyžaduje, aby mala dohoda písomnú formu pod sankciou neplatnosti (ust. § 228 ods. 1 ZP prvá veta, § 228a ods. 2 ZP prvá veta, doložka neplatnosti „inak je neplatná“ viď účinky na základe ust. § 17 ods. 2 ZP).

Náležitosti dohôd

Ust. § 228 ods. 1 a ust. § 228a ods. 2 vymenúvajú podstatné náležitosti dohôd. V prípade, ak niektorá z podstatných náležitostí chýba, je zmluva absolútne neplatná.

V dohode musí byť uvedené:

  • dohodnutá práca,

  • dohodnutá odmena za vykonanú prácu,

  • dohodnutý rozsah pracovného času,

  • doba, na ktorú sa dohoda uzatvára,

V prípade dohody o brigádnickej práci študentov je náležitosťou dohody potvrdenie o statuse študenta (ust. § 228 ods. 2 ZP tretia veta „Neoddeliteľnou súčasťou dohody je potvrdenie štatútu podľa § 227 ods. 1; to neplatí, ak sa dohoda uzatvára v období od skončenia štúdia na strednej škole alebo od skončenia letného semestra na vysokej škole najneskôr do konca októbra toho istého kalendárneho roku.“

Vymedzenie je ponechané na zmluvných stranách, práca musí byť dohodnutá ako druhová práca, ktorá bude dostatočne špecifikovaná.

Dojednanie o odmene musí byť dostatočne určité. Podľa judikatúry (R27/1980) jedna „zo základných náležitostí o pracovnej činnosti je dohoda o spôsobe odmeňovania. Nedostatočná konkretizácia spôsobu odmeňovania má za následok neplatnosť dohody o pracovnej činnosti viz. rozhodnutie uverejnené pod č. 19/1977 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Medzi účastníkmi má byť totiž jasné, či pôjde o odmeňovanie časovou, úkolovou alebo inou mzdou.“

Od 1. 5. 2018 sa na dohody vzťahujú aj zvýhodnenia za prácu v sobotu, nedeľu, vo sviatok, nočnú prácu a kompenzácia za sťažený výkon práce. Ak sa tieto spravujú výlučne zákonom, nie je ich potrebné dojednať /ale vhodné je odkázať na § 223 ods. 2 ZP/. Ak sa však poskytujú vo väčšom rozsahu, ako ustanovuje Zákonník práce, je potrebné ich dojednanie v dohode.

Medzi podstatné náležitosti nepatrí ustanovenie o splatnosti odmeny. Splatnosť odmeny má byť predmetom dohody, avšak podľa § 228 ods. 3 ZP odmena za vykonanú prácu je splatná a musí byť vyplatená najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala. Na splatnosť odmeny, výplatu odmeny a zrážky z odmeny sa na dohody (konkrétne dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o brigádnickej práci študentov; dohoda o vykonaní práce má vlastné pravidlá) primerane uplatnia ustanovenia § 129 až 132 (§ 223 ods. 2 ZP).

Podľa ust. § 227 ods. 2 ZP „Na základe dohody o brigádnickej práci študentov možno vykonávať prácu v rozsahu najviac 20 hodín týždenne v priemere; priemer najviac prípustného rozsahu pracovného času sa posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená.“. Podľa § 228 ods. 2 „Dohoda o brigádnickej práci študentov sa uzatvára na určitú dobu, najviac na 12 mesiacov.“ Na základe dohody o pracovnej činnosti možno vykonávať pracovnú činnosť v rozsahu najviac 10 hodín týždenne (§ 228a ods. 1 ZP) a dohoda o pracovnej činnosti sa uzatvára na určitú dobu, najviac na 12 mesiacov (§ 228a ods. 3 ZP).

V dohode si možno

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: