dnes je 27.9.2022

Input:

Postúpenie pohľadávky nebankovému subjektu

11.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.192 Postúpenie pohľadávky nebankovému subjektu

JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal

Najvyšší súd Slovenskej republiky v rozsudku zo dňa 24. apríla 2018 sp. zn. 1Cdo147/2017 (ďalej len „rozsudok”) vyjadril nasledovný právny názor, že: „Ustanovenie § 92 ods. 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách neupravuje len ochranu bankového tajomstva, ale tiež práv klienta v súvislosti s postúpením pohľadávky. Postúpenie pohľadávky banky, ku ktorému došlo v rozpore s týmto ustanovením, je neplatný právny úkon.”

Vyššie uvedený rozsudok bol vynesený v spore, v ktorom žalovaný uzavrel s bankou ako zmluvu o splátkovom úvere. Žalovaný sa dostal s plnením pohľadávky do omeškania, pričom ho banka upozornila, že v prípade neuhradenia dlžnej sumy v lehote 10 dní odo dňa doručenia výzvy, pristúpi k zvereniu vymáhania pohľadávky zo spotrebiteľského úveru