Input:

Námietka zaujatosti sudcu

7.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.11.1 Námietka zaujatosti sudcu

JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM.

Stiahnuť vzor


Okresný súd .....................................

.............................................................

.............................................................

V .................... dňa ................

NÁMIETKA zaujatosti

sudcu JUDr. ........................ sp. zn. ....................... vo veci žalobcu ................... proti žalovanému .................... o určenie vlastníckeho práva k bytu

V hore uvedenom spore vznášam námietku zaujatosti voči konajúcemu sudcovi JUDr. .......................... z dôvodu jeho pomeru k prerokovávanej veci.

Predmetom sporu je určenie vlastníckeho práva k bytu v ......................, na ulici ............, číslo ......, zapísanom na Liste vlastníctva č. .... vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu ..................... , ktorý som nadobudol na základe kúpnej zmluvy od predchádzajúceho vlastníka p. ............................. , nar.: ..................... , bytom: .................................. .

Byt sa nachádza v bytovom objekte, v ktorom správu bytov vykonáva Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome s názvom ............................. .

Členom predstavenstva je aj konajúci sudca JUDr. .......................... . Platnosť kúpnej zmluvy bola napadnutá na podnet predstavenstva Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Na základe uvedeného je možné predpokladať zaujatosť u konajúceho sudcu, lebo má pomer k veci.

Konajúci sudca sám nepožiadal o vylúčenie.

Dôkaz:

  • Zápisnica z predstavenstva Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome zo dňa .............

  • Zápisnica zo zhromaždenia vlastníkov bytov (štvrtý bod týkajúci sa predmetu sporu)

Navrhujem preto, aby konajúci súd vydal nasledovné

uznesenie:

Sudca JUDr. .......................... je vylúčený z prerokovania sporu žalobcu ......... proti žalovanému vedeného na Okresnom súde ...................... pod sp. zn. ........................... .

Súdny poplatok za návrh 66 eur uhrádzam kolkami na tomto podaní.

..........................................................

Žalobca

 

Poznámky:

  • Úpravu vylúčenia sudcu z prerokovania a

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: