Input:

Judikatúra z oblasti obchodného zastupovania

7.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.2 Judikatúra z oblasti obchodného zastupovania

JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.


Zo znenia ustanovení § 660 ods. 1 a § 661 ObchZ (Obchodného zákonníka) vyplýva, že medzi nimi ide o vzťah ustanovenia všeobecného k špeciálnemu. Obchodnému zástupcovi vznikne nárok na províziu podľa § 661 ObchZ iba vtedy, ak uzavrel so zastúpeným dohodu podľa tohto ustanovenia, čo musí zo zmluvy o obchodnom zastúpení nepochybne vyplývať.

Ak sa konanie o uplatnenom nároku uskutočnilo na vecne nepríslušnom súde, ktorý rozhodol vo veci samej, ale odvolací súd jeho rozhodnutie zrušil a vec postúpil súdu príslušnému, nešlo o prípad, na ktorý by sa vzťahovalo ustanovenie § 405 ods. 1 Obchodného zákonníka, kedy by premlčacia doba neprestala plynúť.

(Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1 M Obdo V 11/2004 z 11. septembra 2004)

Článok 1 ods. 2 Smernice Rady 86/653/EHS z 18. decembra 1986 o koordinácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa samostatných obchodných zástupcov sa má vykladať v tom zmysle, že ak bolo samostatne zárobkovo činnému sprostredkovateľovi udelené plnomocenstvo uzavrieť jedinú zmluvu, ktorej účinnosť sa neskôr počas niekoľkých rokov predlžovala, podmienka trvalosti uložená týmto ustanovením vyžaduje, aby mal tento sprostredkovateľ od zastúpeného udelené plnomocenstvo rokovať o následných predĺženiach účinnosti tejto zmluvy.

(Rozsudok Súdneho dvora EÚ C-3/04 zo 16. marca 2006“ Poseidon Chartering“)

Skončenie zmluvy o obchodnom zastúpení výpoveďou

Zmluvu o obchodnom zastúpení dohodnutú na neurčitý čas môže ukončiť ktorákoľvek zo strán výpoveďou. Ak jedna zo zmluvných strán určitým a zrozumiteľným spôsobom prejavila písomne vôľu voči druhej strane ukončiť zmluvu o obchodnom zastúpení, neplatnosť dojednania o dĺžke výpovednej lehoty ako vedľajšej náležitosti zmluvy nemá za následok neplatnosť výpovede.

(Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Obdo 33/2006 z 1. septembra 2008)

Nárok na odstupné pri ukončení zmluvy

V prípade skončenia zmluvy o obchodnom zastúpení má obchodný zástupca za splnenia zákonných podmienok nárok na

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: