Input:

Žiadosť o predĺženie lehoty

18.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.5.1.5 Žiadosť o predĺženie lehoty

JUDr. Anna Peťovská, PhD., JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor


Meno a priezvisko, trvalé bydlisko

Adresa daňového úradu

V ...........................dňa ....................

K číslu: ..............................

Vec: Žiadosť o predĺženie lehoty na predloženie dokladov

Dňa .................... mi bola doručená výzva Daňového úradu ................., č. k. ..............., aby som v lehote 15 dní od prevzatia predložil daňovému úradu doklady preukazujúce nárok vrátenia preplatku dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2020, a to potvrdenie o tom, že som v mesiacoch ............... bol nezamestnaný, resp. potvrdenie o návšteve denného štúdia vysokej školy a to v lehote 15 dní od prevzatia tejto výzvy. Keďže som v deň prijatia tejto výzvy, t.j. dátum odchádzal na mesačný zahraničný študijný pobyt, nebolo možné Vami požadovaný doklad zabezpečiť a

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: