Input:

Vzor žaloby na zrušenie rozhodcovského rozsudku

31.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.10.1.3 Vzor žaloby na zrušenie rozhodcovského rozsudku

JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor


Okresný súd

................... (sídlo)

................... (obec)

Vec: Ž a l o b a

Žalobca:

........................ (obchodné meno)

........................ (sídlo)

IČO: .................

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu ......

oddiel .....vložka ....................

právne zastúpený advokátom podľa plnej moci

Žalovaný:

........................ (obchodné meno)

........................ sídlo

........................ IČO

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu ......

oddiel .....vložka ........................

zastúpený JUDr. ............... advokátom

o zrušenie rozhodcovského rozsudku sp. zn. ..................xxxx zo dňa ....................

Doporučene

Dvojmo

Prílohy:

– splnomocnenie právneho zástupcu

I.

Stály rozhodcovský súd ............... so sídlom .............., ktorý rozhodoval rozhodcom JUDr. .............................(rozhodoval v zložení viacerých rozhodcov s predsedom JUDr. ..................) spor medzi odporcom a navrhovateľom o zaplatenie ................ EUR, vydal rozhodcovský rozsudok pod číslom konania ..........zo dňa ................., ktorým bolo žalobcovi – v rozhodcovskom konaní žalovanému uložená povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu .................. EUR s x,xx % úrokom z omeškania od ............. do zaplatenia a nahradiť trovy rozhodcovského konania vo výške ............... EUR.

Rozhodcovský rozsudok bol žalovanému doručený dňa ...............

Žalobca týmto podáva v súlade s § 41 zákona o rozhodcovskom konaní žalobu o zrušenie rozhodcovského rozsudku prostredníctvom Okresného súdu ................ z dôvodu podľa § 40 ods. 1 písm. a) bod 1. – 4., lebo došlo k porušeniu zákona o rozhodcovskom konaní z nasledovných dôvodov.

Žalobca v žalobnej odpovedi namietol právomoc rozhodcovského súdu z dôvodu, že žalovaný podal žalobu na vydanie rozhodcovského rozsudku vo veciach, na ktoré sa nevzťahovala rozhodcovská doložka uzavretá medzi sporovými stranami.

Rozhodcovský súd na našu námietku nereagoval a neodôvodnil prečo námietku neakceptoval ani vo vydanom rozhodcovskom rozsudku. Týmto došlo k porušeniu ustanovenia § 40ods. 1 písm. a) bod 4.) zákona o rozhodcovskom konaní, lebo vo veci rozhodol súd, ktorý nemal právomoc na rozhodovanie vo veci samej.

Okrem toho rozhodcovský súd pri rozhodovaní porušil zásadu rovnosti účastníkov konania upravenú v § 17 zákona o rozhodcovskom konaní, podľa ktorého účastníci konania majú v

rozhodcovskom konaní rovnaké postavenie. Každému účastníkovi sa má poskytnúť rovnaká možnosť na uplatnenie jeho práv a na ich ochranu.

Rozhodcovský súd na základe požiadavky oboch strán rozhodol o prerokovaní veci na ústnom pojednávaní. Žalobcovi však zásielka, ktorou súd posielal predvolanie na pojednávanie nebola doručená. Pri nahliadnutí do spisu sme zistili, že rozhodcovský súd rozhodoval na základe fikcie doručenia zásielky, v ktorej bolo odoslané predvolanie na pojednávanie. Zásielka však bola zaslaná na nesprávnu adresu a nie na naše sídlo spoločnosti zapísané v obchodnom registri, takže nebolo možné považovať zásielku za doručenú.

Takéto podanie nemožno považovať za riadne doručovanú zásielku podľa § 25 zákona o rozhodcovskom konaní. Rozhodcovia ani nevynaložili primerané úsilie, ktoré od nich vyžaduje zákonná úprava doručovania, aby zásielku riadne doručili.

Pri rozhodovaní došlo preto k porušeniu

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: